Ciolek, T. Matthew. 2012-present. Prof Dr Gerard Ciołek (1909-1966): some bibliographical and other data. Canberra: www.ciolek.com - Asia Pacific Research Online.
http://www.ciolek.com/PEOPLE/ciolek-ga-bibliography.html

Prof Dr Gerard Ciołek (1909-1966)
some bibliographical and other data

Architect, town-planner, historian and designer of gardens

Ciolek's coat of arms
[Page created: 24 Feb 2012. Page last updated: 21 May 2022.]
Edited by: Dr T. Matthew Ciolek


Google
 
Web ciolek.com
 


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek || Projects by Gerard Ciołek ||

1. Printed & electronic publications (and materials) about the work/life of Gerard Ciołek (in alphabetical order)

  Abbreviations:
  [status: TMC] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the publication/document in question.
  [status: JAN1] A reference that has been provided in Jankowska (1981:70-75) below.
  [status: JAN2] A reference that has been provided in Jankowska (1998:20-34) below.
  [status: RAC1] A reference that has been provided in Rączka (1984a:5-9) above.
  [status: AKG] Reference checked by Anna Kalina-Gagnelid against the publication in question and communicated in an email to T.M. Ciołek.
  [status: EBE] Details of a book by Klementyna Żurowska (2014) been provided in Oct 2015 by Ewelina Bisping-Ejbich in her letter to T.M. Ciołek].
  [status: XMM] Details of an article by Anna Czapska (1994) been provided on 29 Dec 2017 by Xenia Modrzejewska-Mrozowska in her email to T.M. Ciołek].
  [status: DXS] A reference that has been provided in Sikora (2016:139) below.
  [status: XXX] Bibliographical details yet to be ascertained.

 1. Adamczewski, Jan. 1992. "Ciołek Gerard ", s. 42 [w:] Kraków od A do Z. Kraków: KAW [status: XXX]

 2. J. L. [= najprawdopodobniej Józef Lepiarczyk]. 1950. Nota nt. referatu Ciołek, Gerard. 1949. "Staropolskie ogrody XVI-XVII w." [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949. Ochrona Zabytków, 3 /2-3 (10-11) (1950) s. 180. [status: TMC]

 3. Baniukiewicz, Elżbieta (oprac). n.d. "Ewidencja ogrodów zabytkowych Gerarda Ciołka" [A list of heritage gardens as compiled by Gerard Ciołek]. Maszynopis/typescript. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa [status: JAN2].

 4. Böhm, A & W. Kosinski. 2007. Pionierzy Polskiej Architektury Krajobrazu: Franciszek Krzywda-Polkowski, Tadeusz Tołwinski, Adam Wodziczko, Władysław Czarnecki, Zygmunt Novák, Alfons Zielonko, Alina Scholtz, Gerard Ciołek, Władysław Niemirski, Longin Majdecki, Janusz Bogdanowski - Founders of Polish Landscape Architecture. Czasopismo Techniczne - Architektura, zeszyt/issue 5A/2007, s. 260-266. Politechnika Krakowska - Kraków; ISSN 0011-4561. [http://www.la-congress.pk.edu.pl/rejestra.htm, also republished in http://ckno6.ckno.up.wroc.pl/joomla17/index.php/pionierzy-architektury-krajobrazu] [status: TMC].

 5. Bogdanowski, Janusz. ? 1976 Ogrody polskie Gerarda Ciołka. Sprawozdania z Posiedzen Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk. Oddzial w Krakowie, Tom 20(1) [styczen - czerwiec ? 1976 - tmc], s. 256. [Gerard Ciołek's 'Gardens of Poland'] [status: JAN1]

 6. Bogdanowski, Janusz. 1991. "Profesor Gerard Ciołek", s. 189-196, [w:] Gumkowska, Magdalena (red.). "Konserwator i zabytek - in memoriam Jerzego Remera", 1991, Warszawa: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. [status: XXX].

 7. Nowo dodana pozycja/newly added article
 8. Brykowska Maria, "Twórczość architekta Gerarda Ciołka w okresie pracy w Zakładzie Architektury Polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz jego metoda badań zabytkowych ogrodów", s. 63-119 [w:] “Studia Do Dziejów Architektury i Urbanistyki W Polsce”, Tom Czwarty, Ludzie – Projekty – Badania, Zakład Architektury Polskiej Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020 [The Creativity of Architect Gerard Ciołek During His Work at the Department of Polish Architecture of the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology and the Methods He Used to Study Historical Gardens] [status: TMC].

 9. Buczkowski, Kazimierz. 1946. Recenzja/review "Gerard Ciołek, Polskie ogrody XVII wieku, Warszawa 1944", [Polish gardens of the 17th c.] Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiK), Rok 8 (1946). nr. 3-4, s. 231-233 [status: TMC].

 10. Nowo dodana pozycja/newly added article
 11. Ciolek, Tadeusz Maciej. 2021. O najwcześniejszym znanym polskim publicznym odczycie z czasów II wojny światowej nt. możliwości i zasad odbudowy Warszawy zabytkowej - 8 listopada 1944, obóz jeńców wojennych, prelekcja Gerarda Ciołka [About the earliest known Polish public lecture from the Second World War on the possibilities and principles of the rebuilding of war damaged quarters of historic Warsaw]. "Biuletyn Informacyjny", nr 1-3 (52-54), 2021 Warszawa: PKN ICOMOS. pp. 64-77. [status: TMC]
  http://www.ciolek.com/PAPERS/Ciolek-1944-prekursorski-wyklad-o-odbudowie-Warszawy.pdf

 12. Ciolek, Tadeusz Maciej. 2019. Gerard Ciołek i przyjaciele: Kalendarium życia i pracy 25 pasterzy krajobrazu i zabytków [Gerard Ciołek and friends: A timeline of life and work of 25 shepherds of landscape and monuments] (Redaktor naukowy/Scholarly Editor: Prof. Krystyna Pawłowska - Recenzenci/Reviewers: Prof. Agata Zachariasz - Kraków, Prof. Maria Brykowska - Warszawa). Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Dwa tomy, razem 800 stron druku/ Two vols., total 800 pp. (a book in Polish).

 13. Czapska, Anna. 1994. Gerard Ciołek 1909-1966, s. 290-293 [a fragment of:] Współcześni konserwatorzy zabytków architektury w centralnej Polsce, s. 245-331, [w:] Orłowski, Bolesław i Józef Pilatowicz (red.). 1994. Inżynierowie Polscy w XIX i XX Wieku - Kształcenie i osiągnięcia, Tom 3. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Techniki [status: TMC].

 14. Derejczyk, Ewa. 2005. Archiwalia Krajowego Ośrodka Badan i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa: Krajowy Ośrodek Badan i Dokumentacji Zabytków s. 20-23, 33-34. [http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Archiwum/zasoby_archiwalne_w_siedzibie_glownej/ARCHIWALIA.pdf] [status: TMC].

 15. Domoplus. ? 2008. Słownik pojec z zakresu architektury, sylwetki architektów - Gerard Ciolek/A dictionary of architectural terms, biographical notes about architects - Gerard Ciolek. Warszawa: CANAL+ Cyfrowy S.A. [http://www.domoplus.pl/d_slownik_203_gerard-ciolek.html] [status: TMC].

 16. Dudek-Klimiuk, Joanna. 2016. Gerard Ciołek In memoriam - Wspomnienie w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa. [http://www.kak.sggw.pl/images/GC.pdf] [status: TMC].

 17. Dzieje Krakowa.pl / Biogramy. 2013. Ciołek Gerard Antoni: architekt, historyk sztuki ogrodowej, planista ogrodów. Kraków. [http://www.dziejekrakowa.pl/biogramy/index.php?id=513] [status: TMC].

 18. Encyklopedia Krakowa [Burek, Ryszard (ed.)]. 2000. Ciołek Gerard Antoni, Warszawa-Kraków: PWN. ISBN 83-01-13325-2. [status: TMC]

 19. Fijałkowski Wojciech. 1998. Nekropolie wilanowskie - historia, problemy konserwatorskie , „Ochrona Zabytków”, 3 (202), LI, 1998, s. 218-227, [o projekcie GC z 1946 rewaloryzacji wilanowaowskiego cmentarza/ GC's project of 1946 of revalorisation the Wilanów cemetery] [status: TMC]

 20. Frazik, Józef Tomasz. 1971. "Nauczanie konserwacji zabytków architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1945-1970". Ochrona Zabytków, 1971, Tom/Vol. 24, Nr. 2 (93), s.126-137
  [Słowa kluczowe: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, historia, edukacja, szkolnictwo wyższe, uczelnie wyższe, konserwacja, architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, Politechnika Krakowska, Treter Bohdan, Szyszko-Bohusz Adolf, Karczewski Antoni Michal, Majewski Alfred, Ciolek Gerard, Kraków] [https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsBB&rId=13870] [status: XXX]

 21. Gajek, Józef. 1967a. Prof. dr. Gerard Ciołek. Lud, Tom 51, cz. 1. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL) (1967), s. 228-229. [status: TMC].

 22. Gajek, Józef. 1967b. Wykaz wybranych publikacji [Prof. dr. Gerarda Ciołka]. [A list of selected publications by. G. Ciolek] Lud, Tom 51, cz. 1. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL) (1967), s. 230. [status: TMC].

 23. Genga, Wanda & Andrzej Wyrzykowski. 1969. Projekty G. Ciołka rekonstrukcji zabytkowych ogrodów. Architektura : wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R.P. w W-wie, nr. 2/3 (1969), s. 64-68. [G. Ciołek's designs for the reconstruction of historical gardens] [status: TMC]

 24. Heczko-Hyłowa, Ewa. 1996. Pionierzy architektury krajobrazu na krakowskim Wydziałe Architektury - Tadeusz Tołwinski, Gerard Ciołek, Zygmunt Novák [Founders of landscape architecture in the Kraków Department of Architecture - Tadeusz Tołwinski, Gerard Ciołek, Zygmunt Novák]. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 51(3-4), s. 191-196. [status: TMC].

 25. Hibner, Aleksandra. 2012. Wybitni polscy architekci krajobrazu cz. III - Gerard Ciołek (1909-1966), Władysław Niemirski (1914-2001), Longin Majdecki (1925-1997), Janusz Bogdanowski (1929-2003). Hibner Studio - Pracownia Architektury Krajobrazu. [opracowanie na podstawie "Pionierzy Polskiej Architektury Krajobrazu Biblioteka cyfrowa Politechniki Krakowskiej, Böhm, A & W. Kosinski (2007) listed above - tmc] [http://hibnerstudio.blogspot.com.au/2012/03/wybitni-polscy-architekci-krajobrazu-cz.html],

 26. Hodor, Katarzyna, Urszula Forczek-Brataniec & Agata Zachariasz. 2019. Anna Mitkowska, Maria Łuczyńska-Bruzda, Gerard Ciołek. Katalog wystawy. XXVI konferencja z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej. Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu 24-25.10.2019. Kraków. [Anna Mitkowska, Maria Łuczyńska-Bruzda, Gerard Ciołek [notes about G.C, pages 40-55]. Exhibition catalog. XXVI conference in the series dedicated to garden art and historical dendrology. Conservation and ecological aspects in landscape protection 24-25.10.2019. Cracow]. Kraków: Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. 55 pages (a booklet in Polish). [status: TMC].

 27. Holewiński, Mirosław. 1990. Rozdzial 2 - Życie i naukowa działalnosc Profesora Gerarda Ciołka (1909-1966). Rozdzial 3 - Wykaz wazniejszych prac naukowych Gerarda Ciołka w zakresie studiow i projektow dotyczacych zabytkowych załozen ogrodówych w Polsce. [w:] Naukowe podstawy konserwacji zabytków w Polsce. Resortowe Problemy Badan Podstawowych RPBP, 1/11 (temat C.1.6.3./88-90/). Kraków: Instytut Projektowania Miast i Regionow, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [Chapter 2 - The life and professional activities of Professor Gerard Ciołek (1909-1966), Chapter 3 - A list of Gerard Ciołek's major publications dealing with studies and projects pertinent to heritage parks and gardens in Poland, [w:] The scholarly basis of conservation of monuments of culture in Poland]. [A typescript in 3 parts, approx. 250 pages long] [status: XXX]

 28. Holewiński, Mirosław. 1996. Profesor Gerard Ciołek (1909-1966) wspołtworca polskiej szkoly rewaloryzacji zabytkowych załozen ogrodówych. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 27 (1996) [PL ISSN 0079-3450], s. 43-60. Bibliografia prac G.Ciołka. s.49-50 [Professor Gerard Ciołek : Co-founder of the Polish School of Revalorization of Heritage Garden Complexes] [status: TMC].

 29. J. L. [= najprawdopodobniej Józef Lepiarczyk]. 1949. "Piękno Przyrody i piękno sztuki w planowaniu przestrzennym", Gerard Ciołek, "Ochrona Przyrody", R. 18, Kraków 1948, s.24-40 [recenzja/rewiew] J. L."Ochrona Zabytków, 1949, Tom/Vol. 2, No. 2 (6). s. 140 [http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-797048c3-620d-4aaa-ae7c-336a3fde4a14/c/Ochrona_Zabytkow-r1949-t2-n2__6_-s140.pdf] [TMC].

 30. J. L. [= najprawdopodobniej Józef Lepiarczyk]. 1950. "Konserwacja zespołów urbanistycznych i krajobrazowych", Gerard Ciołek, Kazimierz Wejchert, "Architektura", R. 3, nr 9-10, s. 247-256 : [recenzja pracy K.W. i G.C. z 1949/review of a 1949 article] / J. L." Ochrona Zabytków,1950, Tom/Vol. 3, No. 2-3 (10-11). s. 172 [http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-b08d153e-ec1d-4c75-a7fd-f92ab09020b0/c/Ochrona_Zabytkow-r1950-t3-n2_3__10_11_-s172.pdf] [TMC].

 31. Jankowska, Marta. 1981. Gerard Ciołek - badacz i konserwator ogrodów zabytkowych. Warszawa: Ośrodek Informacji PP Pracownie Konserwacji Zabytków (PKZ), 97 str. [bibliografia: s. 70-75]. [Gerard Ciołek - researcher and conservator of historic gardens] [status: TMC].

 32. Jankowska, Marta. 1998. Dokumentacja twórczości - Gerard Ciołek. s. 20-34 [w:] Diariusz Katedry Projektowania w Architekturze Krajobrazu. Zeszyt 5. Polscy architekci krajobrazu XX wieku, Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Fundacja ROZWÓJ SGGW. [Documentation of creative work - Gerard Ciołek] [status: TMC].

 33. Jankowski, Wojciech. 2006. Ciołek Gerard. s. 45-51 [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Kondziela, Henryk and Hanna Krzyżanowska (red.), z. 2, Poznań, Wydawnictwo Poznanskie 2006, ISBN 83-7177-416-8. [Polish biographical dictionary of heritage conservators] [status: TMC]

 34. Jostowa, Wanda. 1962. Z prac nad organizacją podhalańskiego parku etnograficznego [On receent efforts towards organization of Podhale open-air museum (skansen)], Etnografia Polska, T./Vol. 6, 1962, s. 381-383 http://cyfrowaetnografia.pl/Content/472 [status: TMC]

 35. Konopka, Marek. 1986. Konserwatorzy 40-lecia: Gerard Ciołek. Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, T.1, nr.2 (1985/1986) s. 3 [http://www.bazhum.pl/bib/search/results/?generalQuery=ciołek - tmc] [status: TMC]

 36. mhk [Konopka, Marek]. GERARD CIOŁEK (1909-1966). Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS Nr 1-2 (40-41) 2018, s. 24. http://www.icomos-poland.org/pl/biuletyn-informacyjny-pkn-icomos.html [status: TMC]

 37. Korta-Wydrzycka, Barbara and Michał M. Stachowski (eds). 2016. Prof. dr inż.arch. Ciołek Gerard Antoni. s. 59. [w:] Profesorowie Politechniki Krakowskiej 1945-2005. Kraków: Wydawnictwo PK. [status: TMC].

 38. Kowalik, Tomasz. 2003. Przede wszystkim nie szkodzic - 75 lat Ligi Ochrony Przyrody. Przyroda Polska, nr. 1 (styczen)/2003. ISSN:  0552-430X [Above all, do not hurt - 75 years of the Nature Conservation League] [status: XXX]

 39. Kwiatkowski, Leszek. 1975. Materiały dokumentacyjne parków i ogrodów w Polsce zawarte w Tekach Ciołka, s. 14-21. [w:] Krzysztof Eysymontt, Leszek Kwiatkowski, Janusz Szymański i inni (red.). "Konserwacja zabytkowych parków i ogrodów w Polsce". Materiały z sesji, Wrocław, maj 1974. Warszawa : PP PKZ, 1975. [Documentation of parks and gardens in Poland - materials contained in the Ciołek Files] [status: XXX]

 40. Lenard, Barbara. 1976. Parki i ogrody polskie - sesja naukowa poswiecona pamieci Prof Dr Gerarda Ciołka. Ochrona Zabytków, 1976, nr. 4 (115), s. 346-347. [Polish parks and gardens - a scholarly meeting dedicated to the memory of Prof Dr Gerard Ciołek] [status: TMC].

 41. Lenard, Barbara. 1984. Posłowie, s. 195-197. [w:] Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [Afterword (in:) Regionalism in Polish folk architecture] [status: TMC].

 42. Lenard, Barbara. 1986. Gerard Ciołek - w dwudziestą rocznicę śmierci, Ochrona Zabytków, 1986, nr. 1 (152), s. 52-53. [Gerard Ciołek - on the 20th anniversary of his death] [status: TMC].

 43. Lepiarczyk, Józef. 1952. "Ogród Prezydium Rady Ministrów w Warszawie", Gerard Ciołek, "Architektura", R. 1951, nr 9 : [recenzja pracy z 1951/review] / J. L." Ochrona Zabytków,1952, Tom/Vol. 5, No. 3 (18). s. 211 [status: TMC].

 44. Łuczyńska-Bruzda, Maria (red.). 1989. Gerard Ciołek 1909-1966, profesor-architekt: wspomnienia, kontynuacje mysli. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Monografia 90, 0860-097X, 90 str. [bibliog. glownych prac G. Ciołka, s. 49-56]. [Gerard Ciołek 1909-1966, Professor of Architecture: reminiscences, continuation of the school of thought] [status: TMC]

 45. Łuczyńska-Bruzda, Maria. 1996. Od osoby Profesora przez Zespół do Instytutu Architektury Krajobrazu. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 51(3-4), s. 269-274. [From the person of a Professor, via a Research Team, to the Institute of Landscape Architecture] [status: XXX]

 46. Łuczyńska-Bruzda, Maria. 2001. Rozwoj kierunku architektury krajobrazu w szkole krakowskiej. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Tom 33 (2001 [2002]), s. 37-42, IH PAN/PBB Kraków. [The development of the discipline of Landscape Architecture 1929-1999 at the Kraków School] [status: XXX]

 47. Majdecki, Longin. 1981. Przedmowa [Foreword], s. 1-5. [w:] Jankowska, Marta. 1981. Gerard Ciołek - badacz i konserwator ogrodów zabytkowych. Warszawa: Ośrodek Informacji PP Pracownie Konserwacji Zabytków (PKZ), 97 str. [incl. bibliog., s. 70-75]. [Gerard Ciołek - researcher and conservator of historic gardens] [status: TMC].

 48. Malinowski, Kazimierz. 1958. "Kanały" cz.1., Tygodnik Demokratyczny : pismo Stronnictwa Demokratycznego, 1958, n. 31 (271), 6-12 sierpnia, [Wspomina Ciołka jako oficera operacyjnego i szefa zespołu kanałowego Wydziału III OW AK] oraz Malinowski, Kazimierz. 1958. "Kanały" cz.2., Tygodnik Demokratyczny : pismo Stronnictwa Demokratycznego, 1958, n. 32 (272), 13-19 sierpnia. [status: TMC].

 49. Malinowski Kazimierz. 1963. Organizacja łączności w powstaniu warszawskim., s. 39-56 [w:] Instytut Historii PAN. 1963. Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu II wojny światowej T. 7 (1963). Warszawa: PWN. [Wspomina Ciołka (s.49) i bezimienny zespół jako oficerów zespołu kanałowego, Wydział III (Operacyjny), Komenda OW, AK]. [status: TMC].

 50. Malinowski, Kazimierz. 1983. Żołnierze łączności walczącej Warszawy. Warszawa: Instytut Wydawniczy "Pax". [Książka ukończona w pazdz. 1978 (s.11). M.in. wspomina pracę (s.223-224,227,237) G. Ciołka i jego grupy indywidualnie wyliczonych architektów jako oficerów zespołu kanałowego, Wydział III (Operacyjny), Komenda OW, AK]. [status: TMC].

 51. Miłoszewski, Stanisław. 1966. Wspomnienia pośmiertne - Gerard Ciołek (1909-1966). Ochrona Zabytków, Rok 19 (1966), nr. 3, s. 64-65. [Remembering Gerard Ciołek (1909-1966)] [status: TMC].

 52. Miloszewski, Stanisław. 1968. Expertyza zbioru materialow dokumentacyjnych i naukowych pozostajacych po prof. G. Ciołku. (25 czerwiec 1968). Maszynopis [a typescript]. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków. [Expert evaluation of scholarly and documentary materials left by Prof. G. Ciołek] [status: JAN1]

 53. M.M., Teki Ciołka. 1989. Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, T. 4, nr 1(8)/1989, s. 14-15 [status: TMC]

 54. Muzeum Powstania Warszawskiego. 2010. Powstancze Biogramy - Ciołek, Gerard. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego. [http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Gerard_Ciolek] [status: TMC].

 55. Myczkowski, Zbigniew. 1997. The Cracow Institute of Landscape Architecture. Crafts and Heritage, nr. 10 - October 1997, Strasbourg: Council of Europe [status: XXX]

 56. Novák, Zygmunt. 1977. Gerard Ciołek [wspomnienie]. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Tom 11 (1977) [PL ISSN 0079-3450], s. 167-168. [Gerard Ciołek - reminiscences] [status: TMC]. This material has been reprinted in 1989 as Novák, Zygmunt (1989) [see above].

 57. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Tom 1. A-C. 1995. Ciołek Gerard, s. 765. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [status: TMC].

 58. Nowak, Zygmunt. 1966. Gerard Ciołek 1909-1966. [Nekrolog]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 1966, z. 4, s. 46-47. Instytut Ochrony Przyrody PAN. [https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsBPP&rId=17735] [status: TMC]

 59. hasło "Ciołek Gerard" [w:] Orłowski Bolesław (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę: Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych, t. I-IV, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2015 [an entry in Dictionary of Polish explorers, inventors and pioneers in the fields of mathematics and natural sciences]. [status: XXX]

 60. Paryska, Zofia & Witold Paryski. 2004. Ciołek Gerard, [w:] Wielka Encyklopedia Tatrzanska Internetowa. [http://z-ne.pl/index.php?amp=t&k=tatry&m=lista_alfabet&j=pol&kp=glowna&p=c&next=121] [status: TMC].

 61. Pazdzior, Marian. 1985. "Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce", T. 1-2, Gerard Ciołek, Warszawa 1984 : [recenzja/review]. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia. Tom 30 (1985), nr. 3, [ISSN 0023-5865], s.391. [status: TMC].

 62. Pencakowska, Wanda. 1969. Region Pienin w opracowaniach planistycznych Gerarda Ciołka. Architektura : wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R.P. w W-wie, rok 23, 1969, nr. 2-3, s. 61-63. [The Pieniny region in the regional planning work of Gerard Ciołek] [status: TMC]

 63. Plapis, Witold. 1966. Pamieci Gerarda Ciołka. Komunikat SARP, nr. 3, 1966, s. 17-18. Warszawa: Stowarzyszenie Architektow Polskich (SARP). [To the memory of Gerard Ciołek] [status: TMC].

 64. PL.WIKIPEDIA.ORG. Gerard Ciołek. 2008-present. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Ciołek]. The Polish entry is based on a simplified and heavily edited translation of a more extensive English language entry published in EN.WIKIPEDIA.ORG http://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_Antoni_Ciołek#Biography [status: TMC].

 65. Rączka, Jan Władysław. 1981. Znaczenie pracy Gerarda Ciołka w badaniach budownictwa i osadnictwa wiejskiego w Polsce, s. 136-155. [w:] Materiały pokonferencyjne z II Ogolnopolskiego Sympozjum Architektury Regionalnej PAN, Kraków - Zakopane 1981. [powiel. przez Polit. Krak.] Kraków: Politechnika Krakowska. [The significance of Gerard Ciołek's research on folk architecture and settlement patterns in Poland] [status: XXX]

 66. Rączka, Jan Władysław. 1984a. Nota biograficzna, s. 5-9. [w:] Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [A biographical note] [status: TMC].

 67. Rączka, Jan Władysław. 1984b. Prace Gerarda Ciołka dotyczace badan budownictwa i osadnictwa wiejskiego w Polsce, s. 199-208. [w:] Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [The work of G. Ciołek dealing with research on architecture and patterns of rural settlements in Poland] [status: TMC].

 68. Nowo dodana pozycja/newly added article
 69. Red. [= redaktor Biuletynu Informacyjnego PKN ICOMOS]. 2021. Gerard Ciołek (1909-1966) [notatka biograficzna, ok.421 słów] s.75 [w:] Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS, Nr 1-3 (52-54), styczeń-grudzień, 2021, s. 71-76. [A biographical note] [status: TMC].

 70. Sikora, Dorota. 2008. Ochrona i konserwacja ogrodów zabytkowych w Polsce. Historia i tendencje współczesne [Protection and conservation of historic gardens in Poland. History and contemporary trends], s. 156-182, [w:] Zielone światy : zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni - ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne / pod red. Jana Rylke, Małgorzaty Kaczyńskiej, Doroty Sikory. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Section on Poglądy Gerarda Ciołka/Views of Gerard Ciołek s. 161-168]. [Status: DXS].

 71. Sikora, Dorota. 2016. Zarys historii ochrony i konserwacji zabytków sztuki ogrodowej w Polsce = An outline of the history of historic gardens’ protection and conservation in Poland. Ochrona Zabytków, 69, nr 1 (2016), s. 104-142. [Działalność Gerarda Ciołka/ Activity of Gerard Ciołek, s. 116-121]
  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-abda10b2-854a-4b43-982e-c09d6f216276 [Status:TMC].

 72. Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). prof. dr inż. arch. Gerard Antoni Ciołek. in memoriam - Pamięci Architektów Polskich. Biogram dodano: 29.11.2016 | Aktualizacja: 24.09.2018. http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/gerard_antoni_ciolek,10747 [status: TMC]

 73. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (SKZ), Warszawa. 1989. Nagroda im. Gerarda Ciołka – ustanowienie i regulamin przyznania, Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, T. 4, nr 1(8)/1989, s. 14 [status: TMC]

 74. Stowarzyszenia Konserwatorow Zabytków (SKZ), Warszawa. 2004. Nagroda im. Gerarda Ciołka, [w:] Wiadomosci Konserwatorskie (ISSN 0860-2395) nr. 16, 2004. p.103-104 [http://www.skz.pl/kontener/wk/wk16vr.pdf] [About the Gerard Ciołek Prize] [status: TMC].

 75. Szafer, Tadeusz Przemysław. 1978. Twórczość i działalność prof. Gerarda Ciołka (1909-1966). [w:] Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie T.20 [nr] 1-2 (1976) wyd. 1977/1978. [status: XXX].

 76. Szymański, Michał. 1969. Profesor dr Gerard Ciołek. Architektura : wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R.P. w W-wie. nr. 2/3 (1969), s. 54-59 [status: TMC]

 77. Szymanski, Michał. 1969. Bibliografia opracowań ogrodów i projektów rekonstrukcji [Gerarda Ciołka] (niepełna). Architektura : wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R.P. w W-wie. nr. 2/3 (1969), s. 60 [TMC]

 78. Szymanski, Michal. 1969. Bibliografia prac naukowych Gerarda Ciołka. Architektura : wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R.P. w W-wie. nr. 2/3 (1969), s. 61 [TMC]

 79. Thumenas, Witold. 1985. [Recenzja ksiazki "Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce."] Sprawy Mieszkaniowe Z. 4/1985, s. 99-100, Kwartalnik Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej (IGM), ISSN 054-9624 [status: TMC]

 80. Tratkiewicz-Nawrocka, Agnieszka. 2012. Entry "Gerard Antoni Ciołek" in: an online information system "Pamięć miasta - Architektura Warszawy i jej Projektanci." Warszawa: Agencja KANON. http://www.pamiecmiasta.pl/projektant/gerard_antoni_ciolek,470 [status: TMC].

 81. Warnke, Agnieszka. 2017. Architekci, którzy zmienili krajobraz Polski. Culture PL, 2017 Maj 04 ["Architects Who Changed Poland’s Landscape"About Franciszek Krzywda-Polkowski (1881-1949), Alina Scholtz (1908-1996), Gerard Ciołek (1909-1966), Władysław Niemirski (1914-2001), Longin Majdecki (1925-1997), Janusz Bogdanowski (1929-2003) http://culture.pl/pl/artykul/architekci-ktorzy-zmienili-krajobraz-polski [status: TMC]

 82. Wegner, Jan. 1966. Prace konserwatorskie prof. Gerarda Ciołka w Arkadii i Nieborowie. Głos Robotniczy, R. 22, nr. 60/1966 [G.R., dziennik wydawany w Łodzi od czerwca 1945 do stycznia 1990 roku] [On the conservation works of Prof. Gerard Ciołek in Arkadia and Nieborow] [status: XXX]

 83. Wegner, Jan. 1970. O pracy konserwatorskiej Profesora Gerarda Ciołka w Arkadii i Nieborowie. [w:] Nieborow 1945-1970. Księga Pamiątkowa. Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1970. 215 str. fotogr.], s. 137-139. [On the conservation works of Prof. Gerard Ciołek in Arkadia and Nieborow] [status: TMC].

 84. Wejchert, Kazimierz. 1966. [O mym przyjacielu, Gerardzie Ciołku]. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 11(3) (1966), s. 237-240. [An untitled personal note about Gerard Ciołek] [status: TMC].

 85. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. 1962-1970. Tom 2, Bli-Deo. 1963. Ciołek Gerard. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 86. Wielka Encyclopedia PWN, Tom 6, Chucyjew-Dechepare. 2002. Ciołek Gerard, s. 69-70. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA [status: TMC].

 87. WIEM: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna. 2000. Ciołek, Gerard. Kraków: Fogra. [http://www.encyklopedia.pl/wiem/003b65.html] [status: TMC].

 88. Wildner-Nurek, Iwona. 2007. "Z dziejow ewidencjonowania zabytkowych parkow i ogrodow w Polsce/From the history of inventories of historical parks and gardens in Poland" Ochrona Zabytków, Vol. 3. pp. 87-105, ISSN 0029-8247. [notes on the work of Gerard Ciolek are on pages 88, 94-97] [status: TMC].

 89. Wildner-Nurek, Iwona. 2013. Historyczne parki i ogrody. Zarys ewidencjonowania ginacego dziedzictwa (ze szczegolnym uwzglednieniem realizacji D. Miklera na Wolyniu i E. André na Litwie), s. 197- 223 [w:] Wojciech Walczak, Karol Lopatecki (reds.). Stan badan nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, tom 4. Instytut Badan nad Dziedzictwem Kulturowym Europy: Bialystok, 2013. [Notes on 1938 field research conducted by Gerard Ciolek and Krystyna Zelechowska – s. 200-209.] [status: TMC].

 90. Zachariasz, Agata. 2018. Beginnings of Landscape Architecture in Poland, s. 115-127, Landscape Architecture and Art, Vol 13, No 13, 2018. http://dx.doi.org/10.22616/j.landarchart.2018.13.13 Extensive notes on scholarly research, publications and garden restoration projects of G. Ciolek (p. 115, 116, 118, 124-125) and their impact on Landscape Architecture in Poland of [status: TMC].

 91. Zachwatowicz, Jan & Kazimierz Wejchert. 1966a. Prace projektowe i realizacje Gerarda Ciołka Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 11(3) (1966), s. 240-241. [Szczegoly ponad 52 projektow architektonicznych/Details of over 52 architectural projects by Gerard Ciołek] [status: TMC].

 92. Zachwatowicz, Jan & Kazimierz Wejchert. 1966b. Bibliografia prac drukowanych Gerarda Ciołka. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 11(3) (1966), s. 242-245. [A bibliography of published works] [status: TMC].

 93. Zachwatowicz, Jan. 1966. Gerard Ciołek 1909-1966. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 11(3) (1966), s. 232-237. [status: TMC].

 94. Zachwatowicz, Jan. 1984. Zamiast wstepu [In lieu of an introduction], s. 3-4. [w:] Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [status: TMC].

 95. Zarzad Stowarzyszenia Wychowankow Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie. 2007. Gerard Ciołek (1909-1966), [w:] Wybitni Absolwenci I Liceum Ogolnoksztalcacego im. Stanisława Staszica w Lublinie [http://web.archive.org/web/20131020170806/http://wybitni.staszic.eu.org/index.php?id=63] [Eminent alumni of the Stanisław Staszic Lycee in Lublin] [status: TMC].

 96. Zathey, Jerzy. Z działalności w Bibliotece Narodowej w Gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich w czasie Powstania Warszawskiego (1 VIII-6 IX 1944) (Skrócona Relacja z 10 września 1945 r.). s. 243-247. [w:] Lorentz, Stanisław (red.). 1970. Walka o Dobra Kultury - Warszawa 1939-1945. Tom 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. [J. Zathey wspomina (s.243-246) udział G. Ciołka w zabezpieczaniu i ratowaniu zagrożonych zbiorów archiwalnych i bibliotecznych BOK]. [status: TMC].

 97. Żurowska, Klementyna. 2014. Z Leszczkowa w Świat [From Leszczków into the world]. Kraków: nakładem autora. ISBN/ISSN 9788390721347. This memoir, in Polish, by a retired professor of history of romanesque art and architecture, gives a short account (pp. 180-181) of social life of Gerard Ciołek in Kraków during years 1952-1958 and his friendship during that time with art historians from the Narodowe Muzeum at the Wawel Castle, Kraków (i.e. Klementyna Żurowska, Hanna Owsińska, Irena (Irusia) Kaczmarska, Maria (Dzidzia) Michalska, Maria Piątkiewicz-Dereniowa, Maria (Rysia) i Wojciech Zakrzewscy, Jerzy Banach, Andrzej Fischinger i Jerzy Szablowski). Note that the reminiscences incorrectly give the Ciolek's year of death by moving it to winter 1960. [status: TMC][status: EBE].


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers and other en passant comments on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek || Projects by Gerard Ciołek ||

2. Reviews of Gerard Ciołek's 1954 book "Ogrody Polskie" (in alphabetical order)

  Abbreviations:
  [status: TMC] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the publication/document in question.
  [status: XXX] Bibliographical details yet to be ascertained.

 1. Anonim-1. 1955. Jak o tym pisac? [A book review of Ciołek's "Ogrody Polskie" and Mankowski' "Polskie tkaniny i hafty z XV-XVIII wieku", some 110 words long]. Przekroj, nr. 512, 30 stycznia 1955. [status: TMC].

 2. Anonim-2. 1955. [An untitled book review of "Ogrody Polskie", some 90 words long]. Przeglad Kulturalny, nr. 8, 24 luty-2 marca 1955, s. 7. [status: TMC].

 3. Anonim-3 [Uses an initial "K"]. O ogrodach. 1955. [A book review of Ciołek's "Ogrody Polskie", some 250 words long]. Przekroj, 13 marca 1955. [status: TMC].

 4. Anonim-4. 1955. Ciekawostki Wydawnicze [A book review of "Ogrody Polskie", some 90 words long]. Stolica, nr. 15 (381), 10 kwietnia 1955. [status: TMC].

 5. Anonim-5. 1955. [An untitled book review of "Ogrody Polskie", some 100 words long]. Tygodnik Powszechny, nr. 5 (496), 1955. [status: TMC].

 6. Anonim-6. 1955. Ciołek, G., Gaerten in Polen, 300 S. 443 Abb., Ln., 120 Zl (= etwa 25 DM) Verlag Budownictwo i Architektura, Warszawa (1954). Deutsche Baumschule, nr. 11, 1955. [A book review of the German-language edition of Ciołek 1954a, the review is approx. 190 words long] [status: TMC].

 7. Bogdanowski, Janusz. 1978. Slowo od redaktora wznowienia. [w:] Ciołek, Gerard. 1978. Ogrody polskie. [A word from the editor of the updated and expanded edition. [w:] Ciołek. G. 1978. Gardens of Poland]. Warszawa: Arkady, str. 296. [photographs, plans]. [status: TMC].

 8. Hennebo, D. 1955. Ciołek, Gerard: Gaerten in Polen. I.Teil: Inhalts-und Gestaltsentwicklung. Verlag Budownictwo i Architektura. Warszawa 1954. Deutsch. 300 Seiten Grossformat, 37,50 DM.Der Deutsche Gartenbau, Berlin, July 1955. [A book review of the German-language edition of Ciołek 1954a, the review is approx. 400 words long] [status: TMC].

 9. Hellwig, Zygmunt. ? 1955. Notatka dla prof. dr. G. Ciołka ("kilka [..] uwag natury formalno-technicznej odnosnie ilustracji [nr. 332, 407, 408, 409, 411, 424, 428]") [A note, possibly from 1955, with corrections to and additional data for captions to illustrations 332, 407, 408, 409, 411, 424, 428 in Ciołek 1954a. The note is approx. 140 words long] [status: TMC].

 10. Iwaszkiewicz, Jaroslaw. 1957. Rozmowy o ksiazkach - Ogrody, s. 4. Życie Warszawy, 5-6 maja 1957. [Comments on G. Ciołek's book combined with melancholic meditations on ills of urban life in modern times, approx. 750 words long - tmc] [status: TMC].

 11. Starzynski, Juliusz. 1954. Przedmowa, s. 5-6. [w:] Ciołek, Gerard. 1954a. Ogrody polskie. T. 1, Przemiany tresci i formy. Warszawa: Budownictwo i Architektura. [A Foreword] [status: TMC].


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek || Projects by Gerard Ciołek ||

3. Newspaper articles and other "en passant" comments on Gerard Ciołek's work (in chronological order)

  Abbreviations:
  [status: TMC] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the publication in question.
  [status: XXX] Bibliographical details yet to be ascertained.

 1. Anonim. 1961. Spotkanie architektów południowej Polski: Zieleń - nie tylko w planach. Dziennik Polski, 6 grudnia 1961. [The recent meeting od architects of southern Poland] [status: TMC].

 2. Grubert, Halina. 1963. Przybytek szczesliwosci - Arkadia. Express Wieczorny, 25 pazdziernika 1963, s. 6. [An abode of happiness - The Park of Arkadia] [status: TMC].

 3. Ziemilski, Andrzej. 1965. Powrót z Krainy Rekreacji - Krajobraz i ziemia jalowa. Życie Warszawy, nr. 218, 11 wrzesnia 1965. [Return from the Land of Holidays - Landscape and sterile Earth] [status: TMC].

 4. Z.B. & Fot. E. Weglowski. 1965. Tam gdzie powstanie jezioro. Dziennik Polski, 16 wrzesnia 1965. [A place where Dunajec river will form a Czorsztyn lake] [status: TMC].

 5. Anonim. 1976. Pamięci prof. Gerarda Ciołka - Sesja naukowa PAN poświęcona parkom i ogrodom polskim. Echo Krakowa, 20 maja 1976. Kraków. [In memory of prof. Gerard Ciołek - Science session of PAN dealing with Polish parks and gardens] [status: TMC].

 6. J.K.W. 1986. Gerard Ciołek - Architekt Krajobrazu. Echo Krakowa, 21,22,23 marca 1986. Kraków. [Gerard Ciołek - The Architect of Landscapes] [status: TMC].

 7. Górska, Anna. 1993. Schronisko w Pieciu Stawach Polskich (z cyklu: Bajki zakopianskie). Hale i Doliny, Rok 4: 1993, nr 1(39), s.14 [Cyt. w: Konieczniak, Janusz. 2010. Encyklopedia schronisk tatrzanskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralnego Ośrodka Turystyki Gorskiej PTTK, s.187] [An anegdote about an unorthodox way Gerard Ciołek chose the most auspicious location for the new mountain chalet in the "Piec Stawow Polskich" Valley] [status: TMC].

 8. Konarski Stanisław & Stefan Gawlikowski; Fot. Waldemar Gorlewski. 1994. Wycieczka z tatusiem - Na tropach utraconego Wilanowa. Gazeta Wyborcza, dodatek Gazeta Stoleczna, nr. 83, 09 kwietnia 1994, s. 9. [A trip with a daddy - In footsteps of the lost Wilanów] [status: TMC].

 9. [Unidentified (yet) author]. 2010. Polish Educators: Waldemar Pawlak, Gerard Antoni Ciołek, Gustaw Morcinek, Jan Kubisz, Gustaw Przeczek, Adolf Fierla, Jan Władysław Dawid." Books LLC, Wiki Series. 72 pages. ISBN 10: 1155385950 / 1-155-38595-0 ISBN 13: 9781155385952 [An English language compilation of entries from Wikipedia and other online sources] [status: XXX]

 10. Unidentified (yet) author]. 2010. "Polish Architects: Stanislaw Wyspianski, Oskar Sosnowski, Laurynas Gucevicius, Gerard Antoni Ciolek, List of Polish Architects, Wiktor Zin." Books LLC, Wiki Series. 194 strony. ISBN 10: 1155801288, SBN 13: 9781155801285 [status: XXX]

|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek || Projects by Gerard Ciołek ||

4. A complete bibliography of publications by Gerard Ciołek

  Abbreviations:
  [status: TMC] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the publication/document in question.
  [status: JAN1] A reference that has been provided in Jankowska (1981:70-75) above.
  [status: JAN2] A reference that has been provided in Jankowska (1998:20-34) below.
  [status: GAJ2] A reference that has been provided in Gajek (1967b:230) above.
  [status: HOL] A reference that has been provided in Holewiński 1996 (1996:49-50) above.
  [status: LBR] A reference that has been provided in Łuczyńska-Bruzda (1989:49-53) above.
  [status: MiniGo] A reference that has been provided in Portal Ogrodowy MiniGo "Historyczne kompozycje ogrodowe i parkowe wschodniej Polski" at http://www.ogrodowy.minigo.pl/index.php/page/nadolce oraz http://www.ogrodowy.minigo.pl/index.php/page/posad-w.
  [status: POR] Poradnik Bibliotekarza (Numer Specjalny poświęcony ochronie i restauracji zabytków w Polsce), 7-8 (309-310), R.27, lipiec-sierpień 1975.
  [status: RAC2] A reference that has been provided in Rączka (1984b:205-206) above.
  [status: WorldCat] A reference that has been provided in WorldCat online database at http://www.worldcat.org/.
  [status: ZAW] A reference that has been provided in Zachwatowicz & Wejchert (1966b:242-245) above.
  [status: XXX] Bibliographical details that are yet to be ascertained.

 1. Ciołek, Gerard. 1938a. Skandynawskie muzea pod otwartym niebem. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 6 (1938). nr. 1, s. 45-56. [13 ilustr,: fotografie, mapy]. [Scandinavian open air museums] [status: TMC] [http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1520/03bhks_nr1_tatarkiewicz.pdf , poniżej artykułu Władysława Tatarkiewicza "Lazienki Królewskie", s. 39-43].

 2. Ciołek, Gerard. 1938b. Zamek w Baranowie - system kruzgankow. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 6 (1938). nr. 4, s. 221. [1 ilustr.] [A study of the geometry and proportions of the Baranow castle cloisters' columns and their arches] [status: TMC]

 3. Piaścik, Franciszek, Gerard Ciołek, Jan Rekosz i Romuald Zakrzewski. 1938. Przykładowe projekty zagród wiejskich : (dla gospodarstw od 2 do 15 ha) wraz z wykazami najważniejszych materiałów budowlanych, opisem projektów i wskazówkami technicznymi. Warszawa : Książnica dla Rolników C. T. O. i K. R. [status: WorldCat] [http://www.worldcat.org/title/przykadowe-projekty-zagrod-wiejskich-dla-gospodarstw-od-2-do-15-ha-wraz-z-wykazami-najwazniejszych-materiaow-budowlanych-opisem-projektow-i-wskazowkami-technicznymi/oclc/891293939/]

 4. Zelechowska, Krystyna & Gerard Ciołek. 1939. Ze studiow nad załozeniami ogrodowymi Wolynia. Sprawozdanie z badan w roku 1938. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 7 (1939). nr. 1, s. 19-46 [51 ilustr.] [From studies on the garden designs of Volhynia. A report from the research in 1938.] [status: TMC] [http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1528/02bhsk39_nr1_studiow.pdf]

 5. Ciołek, Gerard. 1939a. Wystawa ogrodnictwa w Essen (Reichsgartenschau 1938). Arkady, 1939, nr. 5, s. 228-229 [6 ilustr.] [The 1938 gardens and gardening exhibition in Essen, Germany] [status: TMC].

 6. Ciołek, Gerard. 1939b. Chałupy podcieniowe na Pomorzu. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 7 (1939). nr. 2, s. 169-175 [15 ilustr.] [Pomeranian farmhouses with arcades] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 7. Ciołek, Gerard. 1944. Polskie ogrody XVII wieku. Krzyztopor, Podhorce, Wysock, Oleszyce, Wilanow, L*ubnice. Warszawa: powielony maszynopis [Wydano anonimowo/An anonymous war-time publication, mimeographed typescript]. 10 str. [6 ilustr.] [Polish gardens of the 17th c.: Krzyztopor, Podhorce, Wysock, Oleszyce, Wilanow, Lubnice] [Autorstwo tekstu potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes]. [status: ZAW] [status: HOL]

 8. Ciołek, Gerard. 1946a. [Recenzja ksiazki] Gerhard Bronisch, Walter Ohle, H. Teichmueller. 1938. Kreis Buetow. Stettin. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 8 (1946). nr. 1-2, s. 87-90. [A book review] [status: ZAW]

 9. Ciołek, Gerard. 1946b. Ogrod Lazienkowski. Skarpa Warszawska [subsequently Stolica], 1946, nr. 24, s. 3 [3 ilustr.] [The Lazienki Park] [status: TMC]

 10. Ciołek, Gerard. 1946c. Budynek z drzewa, s. 74-83, [28 ilustr.] [w:] Odbudowa wsi w 1946 - Informacje, projekty, wskazowki techniczne. Warszawa: Ministerstwo Odbudowy. ['A timber building', [w:] Rebuilding villages in 1946 - information, designs, technical advice] [status: ZAW] [status: LBR] [status: HOL]

 11. Ciołek, Gerard. 1947a. Ogrod w Wilanowie. Badania i zagadnienia konserwatorskie. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, Rok 9 (1947). nr. 1-2, s. 86-128 [22 ilustr.] [The Wilanow Park. Research and conservation issues] [status: TMC].

 12. Ciołek, Gerard. 1947b. Podstawy regionalnego planowania wiejskiego. [artykul dyskusyjny/discussion paper] Architektura : wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R.P. w W-wie, Rok 1 (1947). nr 2, s. 45-51 [36 ilustr.] [The fundamentals of regional planning for the countryside] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 13. Ciołek, Gerard. 1947c. Urzadzenia ogniowe i ich wplyw na rozwoj planu chałupy wiejskiej. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury (BHSiH), Rok 9 (1947). nr. 3-4, s. 369-378 [22 ilustr.] [Fire facilities and their influence on the development of a farmhouse] [status: TMC].

 14. Ciołek, Gerard. 1947d. Dach w polskim budownictwie wiejskim, cz. 1. Polska Sztuka Ludowa, nr. 1-2, s. 45-49. [Roof in the Polish folk architecture, part 1] [status: TMC]

 15. Ciołek, Gerard. 1947e. Recenzja pracy: "Piotr Zaremba. 1946. Planowanie zieleni i krajobrazu. Zieleń w urbanistyce i komunikacji". Dom, Osiedle, Mieszkanie, Rok 13, 1947, nr. 1-2-3, s. 40-41 [A book review] [status: ZAW]

 16. Ciołek, Gerard. 1947f. Staropolskie ogrody XVI-XVII wieku. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW), Wydział 2, Rok 40 (1947), s. 58-60. [Polish gardens of the 16th-17th c.] [status: TMC].

 17. Ciołek, Gerard. 1948a. Dach w polskim budownictwie wiejskim, cz. 2. Polska Sztuka Ludowa, nr. 1, s. 12-19. [Roof in the Polish folk architecture, part 2] [status: TMC]

 18. Ciołek, Gerard. 1948b. Budowa zapory wodnej w Czorsztynie. Ochrona Zabytków, Rok 1 (1948), nr. 3-4, s. 104-110 [6 ilustr.] Reprinted [w:] Polder nr. 10, September 1998, s. 32-33. [On construction of the Czorsztyn dam] [http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-f082d537-896c-4409-9516-a469ade45064/c/Ochrona_Zabytkow-r1948-t1-n3_4-s104-110.pdf] [status: TMC].

 19. Ciołek, Gerard. 1948c. Piekno przyrody i piekno sztuki w planowaniu przestrzennym w Polsce. Ochrona Przyrody, Rok 18 (1948), nr. 3-4, s. 25-40 [28 ilustr.] [Note: Łuczyńska-Bruzda (1989:50) provides a different publication date, namely "1949" - tmc] [Issues of the beauty of nature and beauty of art in spatial planning in Poland] [status: TMC].

 20. Ciołek, Gerard. 1948d. .: Działalność w 1947 roku Konserwatora do spraw Ochrony Krajobrazu w Ministerstwie Kultury i Sztuki. „Biul. inf.”, 1948 nr 1 s. 12-13. [status: POR].

 21. Chmielewski, Jan & Ciołek, Gerard. 1948. Zagadnienia ochrony krajobrazu w budownictwie drogowym, [w:] Pamietnik XXI Zjazdu Państwowej Rady Ochrony Przyrody w Bialowiezy, 1947. 1948. Kraków, s. 113-136 [15 ilustr., dyskusja s. 136-137, wnioski s. 41-42, streszczenie (po angielsku) s. 163-168. [Note: Jankowska (1981:71) provides different page numbers, namely: "113-146." - tmc] [Issues of the landscape conservation during construction of roads] [status: ZAW] [status: HOL].

 22. Ciołek, Gerard. 1949a. Podstawy regionalnego planowania wsi. Wieś, Rok 4 (1949). nr. 43/124, s. 3. [The principles of regional planning in design of villages] [status: RAC2]

 23. Ciołek, Gerard. 1949b. Recenzja pracy "S. Rodkiewicz - Szerokość pasow drogowych." Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 1949, Instytut Ochrony Przyrody. Kraków, ?? str. [A publication review of S. Rodkiewicz - the width of communication arteries] [status: XXX]

 24. Ciołek, Gerard. 1949c. Polskie ogrody w okresie klasycyzmu. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TWN), Rok 42 (1949), s. ??-??. [status: JAN1]
  The item is now REMOVED from the list of confirmed G. C's publications. Most likely Marta Jankowska (1981), who mentions this publication, has mistaken a paper "Ogrody polskie w okresie klasycyzmu i romantyzmu" [ = "Polish gardens of the classicist and romanticism period"] read by G.C. on 6 May 1949 to members of Komisja Historii Kultury i Sztuki (KHKiS), Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW) for a printed publication - tmciolek, 01 Feb 2016.

 25. Chrabelski, Kazimierz & Gerard Ciołek. 1949. Uwagi o potrzebie i metodzie odbudowy zabytkowych ogrodów. Ochrona Zabytków, Rok 2 (1949), nr. 1, s. 15-19 [10 ilustr.] [Observations on the need for and methods of reconstruction of historic gardens] [status: TMC] [http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-538a588b-75ed-4682-b19f-a46dbc2eadc0/c/Ochrona_Zabytkow-r1949-t2-n1__5_-s15-19.pdf] .

 26. Ciołek, Gerard & Kazimierz Wejchert. 1949. Konserwacja zespołow architektonicznych i krajobrazowych. Architektura : wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R.P. w W-wie , Rok 3 (1949), nr. 9-10, s. 247-256 [29 ilustr.] [Conservation of architectural and landscape complexes] [status: ZAW] [status: TMC]

 27. Ciołek, Gerard. 1950a. Inwentarz topograficzny - powiat piotrkowski, woj. Łódz (plany wsi i ogrodów). [w:] Zabytki Sztuki w Polsce - Inwentarz topograficzny. Tom 4. Warszawa, s. 22, 30-31. [A topographic inventory - Piotrkow powiat, Łódz voivodeship (plans of villages and parks)] [status: ZAW] [status: HOL][status: JAN2]

 28. Ciołek, Gerard. 1950b. Ogrody zabytkowe. Ziemia, Rok 4 (1950), nr. 5-6, s. 92-95 [7 ilustr.] [Historic gardens] [status: TMC] [http://ziemia.pttk.pl/Ziemia/Ziemia_NR_05_1950.pdf].

 29. Ciołek, Gerard. 1950c. Ogrod w Rogalinie. Ochrona Zabytków, Rok 3 (1950), nr. 2-4, s. 147-152 [5 ilustr.] [Note: Ciołek (1954:298) and Ciołek (1978:267) provide a different issue number, namely: "Ochrona Zabytków, 1950, nr. 2-3.", Zachwatowicz & Wejchert (1966b:243) provide different issue and page numbers, namely "nr. 2-3, s. 147" - tmc] [The Rogalin Park] [http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-9b6e0491-d92f-4772-a811-4455566746a0/c/Ochrona_Zabytkow-r1950-t3-n2_3__10_11_-s147-152.pdf] [status: TMC].

 30. Ciołek, Gerard. 1950d. Planowanie obszarow zabytkowych w miastach. Skrypt Min. Budownictwa Miast i Osiedli. Warszawa 1950. 25 str. [3 ilustr.] [Planning for areas with urban historic heritage] [status: LBR]

 31. Ciołek, Gerard. 1951a. Ogród Prezydium Rady Ministrow w Warszawie. Architektura : wydawnictwo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów R.P. w W-wie , Rok 5 (1951), nr. 9, s. 302-303 [5 ilustr.] [Note: Łuczyńska-Bruzda (1989:50) provides a different publication date, namely "1959" - tmc] [The Park at the Ministers' Council palace in Warsaw] [status: ZAW] [status: JAN1] [status: HOL]

 32. Ciołek, Gerard. 1951b. Zasady planowania terenow zabytkowych, s. XVII-1-15 [w:] Planowanie miast : skrypt wykładów wygłoszonych na kursie w dn. 17-28 kwietnia 1951. Warszawa: Min. Budownictwa Miast i Osiedli. Instytut Urbanistyki i Architektury, 1951, Z. 7 [Tom 2]. [Note: Łuczyńska-Bruzda (1989:50] gives a different year of publication, namely "1950" - tmc] [Principles of planning of heritage areas] [status: ZAW]

 33. Ciołek, Gerard & Stanisław Łoza. 1951. Polscy architekci i planiści ogrodów. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury (IUA), Rok 1 (1951), nr. 3, s. 15-45 [30 ilustr.]. Warszawa. [Polish architects and park designers] [status: TMC].

 34. Ciołek, Gerard & Stanisław Łoza. 1952. Polscy architekci i planiści ogrodów. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury (IUA), Rok 2 (1952), nr. 4, s. 21-35. [28 ilustr.] Warszawa. [Polish architects and park designers] [status: TMC].

 35. Ciołek, Gerard. 1952a. Wpływ środowiska geograficznego na formy osadnictwa i budownictwa wiejskiego w Polsce. Lud Tom 39 (1952), s. 228-252 [26 ilustr.] [The impact of geographical environment on forms of settlements and rural architecture in Poland] [status: TMC].

 36. Ciołek, Gerard. 1952b. Sztuka ogrodowa, cz. 1 (1450-1650), s. 118-121, 187-190, [w:] Starzynski, Juliusz (ed.). 1952. Sztuka polska czasow nowozytnych [The Polish Art of the Early Modern Period]. Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historykow Sztuki i Kultury Materialnej. [Note: Zachwatowicz & Wejchert (1966b:243) give an evidently erroneous date of publication, namely "1962". Note: Holewiński (1996:49) gives a different title, namely "Sztuka ogrodów." - tmc] [The art of gardens, part 1 (1450-1650)] [status: ZAW]

 37. Ciołek, Gerard. 1952c. Budownictwo drewniane, cz. 1 (1450-1650), s. 42-44, 186-187, [w:] Starzynski, Juliusz (ed.). 1952. Sztuka polska czasów nowozytnych [The Polish Art of the Early Modern Period]: praca zbiorowa. Cz. 1, 1450-1650. Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historykow Sztuki i Kultury Materialnej.  [Timber architecture, part 1 (1450-1650)] [status: ZAW]

 38. Ciołek, Gerard. 1952d. Zagadnienia ochrony budownictwa ludowego. Ochrona Zabytków, Rok 5 (1952), nr. 4, s. 217-228 [18 ilustr.] [Note: Łuczyńska-Bruzda (1989:51) gives a different year of publication, namely "1953" - tmc] [The conservation issues of the folk architecture] [status: TMC].

 39. Ciołek, Gerard, Stanisław Łoza and Witold Plapis. 1953. Polscy architekci i planiści ogrodów. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury (IUA), Rok 3 (1953), nr. 2, s. 37-52, [25 ilustr.]. Warszawa. [Polish architects and park designers] [status: TMC].

 40. Ciołek, Gerard. 1953a. Polskie ogrody renesansowe XVI wieku. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, Rok 15 (1953). nr. 3-4, s. 56-67 [20 ilustr.] [Note: Jankowska (1981:71) provides a simplified title of the paper, namely: "Polskie ogrody renesansowe." Note: Holewiński (1996:49) does not list this publication at all - tmc] [Polish renaissance gardens of the 16th c.] [status: TMC] https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhs1953/0278/text_ocr

 41. Ciołek, Gerard. 1953b. Budownictwo drewniane (średniowieczne), s. 167-168, [w:] Gwidon Chmarzyński (ed.). 1953. Sztuka polska czasow średniowiecznych (950-1450) [The Polish Art of the Medieval Period] [950-1450]. Warszawa 1953. [Timber architecture (medieval)] [status: XXX]

 42. Ciołek, Gerard. 1953c. Sztuka ogrodowa (średniowieczna), s. 168-172, [w:] Gwidon Chmarzyński (ed.). 1953. Sztuka polska czasow średniowiecznych (950-1450) [The Polish Art of the Medieval Period] [950-1450]. Warszawa 1953. [The art of gardens (medieval)] [status: XXX]

 43. Ciołek, Gerard & Adolf Ciborowski. 1953. Problemy urbanistyczne odbudowy zespołow zabytkowych. Miasto, nr. 7, s. 8-16 [15 ilustr.] [Note: Jankowska (1981:71) provides a different name for the co-author, namely: "Ciborowski, J." - tmc] [Town-planning issues of the reconstruction of the complexes of historic monuments] [status: ZAW] [status: JAN1]

 44. Ciołek, Gerard. 1954a. Ogrody polskie. T. 1, Przemiany tresci i formy. Warszawa: Budownictwo i Architektura, str. 315. [fotogr., 443 ilustr., 4,182 egzemplarze/copies.] A simultaneous German language edition "Gaerten in Poland", Warszawa: Budownictwo i Architektura 1954, 2nd edition 1978, Warszawa: Arkady, revised and extended by Janusz Bogdanowski. [10,220 exemplarze/copies, Gardens of Poland. Tom 1, Transformations of form and content, completed in Dec 1978] [status: TMC].

 45. Ciołek, Gerard. 1954b. Ogrody Lublina w XIX wieku. Ochrona Zabytków, Rok 7 (1954), nr. 4, s. 263-270 [8 ilustr.]. [The parks of Lublin in the 19th c.] [status: TMC]. [http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-5e56b79b-088f-4f52-bb92-9f74fda1a83a/c/Ochrona_Zabytkow-r1954-t7-n4__27_-s263-270.pdf] [Note: Zachwatowicz & Wejchert (1966b:243) provide an erroneous title, namely "Ogrody Lublina w XI wieku" - tmc].

 46. Ciołek, Gerard. 1954c. Teatry ogrodowe XVII i XVIII w. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury (IUA), Rok 4 (1954), nr. 2, s. 9-13, Warszawa. [8 ilustr.] [Note: Jankowska (1981:72) provides different page numbers, namely: "nr. 2, s. 1-13." - tmc] [Park theatres of 17th-18th c.] [status: TMC]

 47. The next item is now REMOVED from the list of confirmed G. C's publications.
  Ciołek, Gerard. 1954. Zagadnienia ogrodów zabytkowych. Miasto, 1954, nr. 6, [artykuł postulowany przez RAC2 oraz HOL. Jest rezultatem pomyłki z artykułem 1954d, poniżej/ the article listed by RAC2 oraz HOL is a result of a confusion with publication 1954d below.]

 48. Ciołek, Gerard. 1954d. Pomniki polskiej sztuki ogrodowej. Miasto, 1954, nr. 6(44), s. 31-33. [6 ilustr.] Note: Holewiński (1996:49) does not list this publication at all - tmc] [The monuments of Polish garden design] [Autorstwo anonimowego tekstu potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes]. [status: TMC]

 49. Ciołek, Gerard. 1955a. Sztuka ogrodowa, cz. 2 (1650-1764), s. 46-55, [w:] Tomkiewicz, Władysław (ed.). 1955. Sztuka polska czasów nowozytnych : praca zbiorowa. Cz. 2, Okres 1650-1764 [The Polish Art of the Early Modern Period], Łódz. [The art of gardens, part 2 (1650-1764)] [status: TMC].

 50. Ciołek, Gerard. 1955b. Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce. Materiały do projektowania. nr. 4. Łódz-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 207 str. [185 illustr.] [An outline of the history of garden and park design in Poland] [status: JAN1]

 51. Ciołek, Gerard and Marian Morelowski. 1955. Budownictwo drewniane, cz. 2 (1650-1764), s. 42-45, [w:] Tomkiewicz, Władysław (ed.). 1955. Sztuka polska czasów nowozytnych : praca zbiorowa. Cz. 2, Okres 1650-1764 [The Polish Art of the Early Modern Period]. Łódz 1955. [Timber architecture, part 2 (1650-1764)] [status: TMC].

 52. Lisowski Henryk, and Ciołek, Gerard. 1956. Zieleń Warszawy [Parks and gardens of Warsaw]. Warszawa: Sport i Turystyka, 239 str. [An album of photographs by H. Lisowski, introduction by Stanislaw Ryszard Dobrowolski, text and references by G. Ciołek, s. 227-239,] [status: ZAW]

 53. Ciołek, Gerard. 1957a. Katedra Planowania Przestrzennego - Sprawozdanie z inventaryzacji pomiarowej zabytków architektury, urbanistyki i budownictwa ludowego w roku 1956. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 2(1) (1957), s. 75-76 [2 ilustr.] [Department of Regional Planning - report from the 1956 program of inventarization and measurement of monuments of architecture, town-planning and folk architecture] [status: TMC].

 54. Ciołek, Gerard. 1957b. Ogrod w Nieborowie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 2(2) (1957), s. 103-126 [48 ilustr.] [The Nieborow Park] [status: TMC].

 55. Ciołek, Gerard. 1957c. Z Prac Zakladu Planowania Terenow Zielonych Politechniki Krakowskiej za okres 1953-1956. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 2(2) (1957), s. 168-172 [11 ilustr.] [From the 1953-1956 work of the Kraków Technical University's Department of Planning of Nature Areas] [status: TMC].

 56. Ciołek, Gerard. 1958a. Rozdz 1. Zarys historii i przeglad zabytków ciesielstwa polskiego [109 illustr.], s. 5-68. [w:] Franciszek Kopkowicz [przy wspołpr. i pod red. Gerarda Ciołka i Tadeusza Malinowskiego], 1958. Ciesielstwo polskie [The Polish carpentry]. Warszawa: Arkady. Reprinted 2009, Warszawa: Arkady. [Chapter 1. An outline of history and survey of monuments of Polish carpentry] [status: ZAW] [status: RAC2]

 57. Ciołek, Gerard. 1958b. Rozdz. 8. Typy i formy dachów w budownictwie drewnianym [32 illustr.], s. 209-276. [w:] Franciszek Kopkowicz [przy wspołpr. i pod red. Gerarda Ciołka i Tadeusza Malinowskiego], 1958. Ciesielstwo polskie [The Polish carpentry]. Warszawa: Arkady. Reprinted 2009, Warszawa: Arkady. [Chapter 8. Types and forms of roofs in timber houses] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 58. Ciołek, Gerard. 1958c. Rozdz. 13. Zdobnictwo ciesielskie [42 illustr.], s. 241-355. [w:] Franciszek Kopkowicz [przy wspołpr. i pod red. Gerarda Ciołka i Tadeusza Malinowskiego], 1958. Ciesielstwo polskie [The Polish carpentry]. Warszawa: Arkady. [Reprinted 2009, Warszawa: Arkady] [Chapter 13. Decorative carpentry] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 59. Ciołek, Gerard. 1958d. Rozdz. 14. Zagadnienia konserwatorskie [28 illustr.], s. 357-375. [w:] Franciszek Kopkowicz [przy wspołpr. i pod red. Gerarda Ciołka i Tadeusza Malinowskiego], 1958. Ciesielstwo polskie [The Polish carpentry]. Warszawa: Arkady. [Reprinted 2009, Warszawa: Arkady] [Chapter 14. The conservation issues] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 60. Ciołek, Gerard. 1959. Ateny [monografia miasta]. [w:] Encyclopedia Współczesna, nr. 11 (35), Warszawa, s. 485-490 [6 ilustr.] [Athens, Greece - a monograph of the city] [status: ZAW] [status: HOL]

 61. Ciołek, Gerard. 1960. Plan Ujazdowa z 1606 roku. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 5 (1960), s. 550-552 [1 illustr.], and [w:] Rocznik Warszawski Tom 2 (1961) s. 314-322 [1 illustr.]. [The plan of Ujazdów castle and park from the 1606] [status: TMC].

 62. Ciołek, Gerard. 1962a. Z zagadnien estetyki krajobrazu. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (KAiU), Tom 7 (2) (4) (1962), s. 293-301 [15 ilustr.] [Issues of the aesthetics of the landscape] [status: ZAW] [status: RAC2] [status: HOL]

 63. Ciołek, Gerard. 1962b. Odbudowa ogrodu [w Wilanowie]. Ochrona Zabytków, Rok 15 (1962), nr. 3(58), s. 86-106 [20 ilustr.] [Restoration of the Wilanów Park] [status: TMC].

 64. Ciołek, Gerard. 1962c. Nieznany plan rezydencji Puławskiej, s. 59-63 [3 ilustr.] [w:] Lorentz, Stanisław (ed.). 1962. Puławy: praca zbiorowa. Teka Konserwatorska: Zeszyt 5. Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarzad Muzeow i Ochrony Zabytków. Warszawa: Arkady. [The unknown plan of the Puławy Park & Residence] [status: TMC].

 65. Ciołek, Gerard. 1962d. Angielski styl ogrodowy [English garden style]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 330 slow/words, s. 266, Tom/Vol 1, A-Ble, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [status: TMC].

 66. Ciołek, Gerard. 1962e. Barokowy styl ogrodowy [Baroque garden style]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 95 slow/words, s. 615, Tom/Vol 1, A-Ble, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [Autorstwo anonimowego hasła potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes, Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa NID, Teka/File no. XIX - Gerard Ciolek, Historia i terminologia sztuki ogrodowej, Warszawa.] [status: TMC].

 67. Ciołek, Gerard. 1962f. Budownictwo drewniane, Tom 2: s. ??-??. (6 pages & 3 illustr) [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1962. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. [The History of Polish Art, 3 volumes]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings] [status: GAL].

 68. Ciołek, Gerard. 1962g. Budownictwo drewniane, Tom 2: s. ??-??. (11 pages & 6 illustr) [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1962. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. [The History of Polish Art, 3 volumes]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings] [status: GAL].

 69. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski, 1962. Tom 3: s. ??-??. (3 pages) [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1962. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. [The History of Polish Art, 3 volumes]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings] [status: GAL].

 70. Ciołek, Gerard. 1962h. Budownictwo drewniane, Tom 3: s. ??-??. (4 pages & 1 illustr) [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1962. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. [The History of Polish Art, 3 volumes]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings] [status: GAL].

 71. Ciołek, Gerard. 1962-1969. AHA (ok./c. 45 slow/words), ALEJA (ok./c. 90 slow/words), ALTANA (ok./c. 100 slow/words), ANANASARNIA (ok./c. 30 slow/words), ARCHITEKTURA OGRODOWA (ok./c. 160 slow/words), ARKADIA (ok./c. 100 slow/words), BASZTAN (ok./c. 20 slow/words), BAZANTARIA (ok./c. 55 slow/words), BELWEDER (ok./c. 25 slow/words), BINDAZ (ok./c. 25 slow/words), BOSKIET (ok./c. 20 slow/words), BULWAR (ok./c. 30 slow/words), DRZEWO PAMIATKOWE (ok./c. 130 slow/words), ERMITAZ (ok./c. 100 slow/words), FESTON (ok./c. 60 slow/words), GABINET (ok./c. 45 slow/words), GENERALIFE (ok./c. 95 slow/words), GIARDINO SEGRETO (ok./c. 80 slow/words), GLORIETA (ok./c. 30 slow/words), GRZEDA (ok./c. 60 slow/words), HOLENDERNIA (ok./c. 40 slow/words), HORTUS CONCLUSUS (ok./c. 70 slow/words), JANKOWSKI EDMUND (ok./c. 110 slow/words), KANAL OGRODOWY (ok./c. 90 slow/words), KASKADA (ok./c. 110 slow/words), KENT WILLIAM (ok./c. 80 slow/words), KIOSK (ok./c. 50 slow/words), KLASYCZNY styl ogrodowy (ok./c. 20 slow/words), KLOMB (ok./c. 45 slow/words), KOPIEC (ok./c. 50 slow/words), KULISA (ok./c. 50 slow/words), KWATERA (ok./c. 30 slow/words), KWATEROWY OGROD (ok./c. 80 slow/words), KWIATOWY KALENDARZ (ok./c. 45 slow/words), KWIATOWY OGROD (ok./c. 75 slow/words), KWIATOWY ZEGAR (ok./c. 60 slow/words), KWIETNA LAKA (ok./c. 25 slow/words), LABIRYNT (ok./c. 50 slow/words), LAPIDARIUM (ok./c. 45 slow/words), LENNE PETER JOSEPH (ok./c. 75 slow/words), LESNY PARK (ok./c. 30 slow/words), LUDOWY PARK (ok./c. 70 slow/words), LUNAPARK (ok./c. 60 slow/words), MOLLET CLAUDE (ok./c. 50 slow/words), MUSZLA KONCERTOWA (ok./c. 30 slow/words), NIMFEUM (ok./c. 50 slow/words), OGROD (ok./c. 205 slow/words), OGRODZENIE (ok./c. 95 slow/words), PARK (ok./c. 60 slow/words), PARTER (ok./c. 70 slow/words), PAWILON (ok./c. 50 slow/words), PAXTON JOSEPH (ok./c. 60 slow/words), PERGOLA (ok./c. 70 slow/words), PERSPEKTYWA OGRODOWA (ok./c. 70 slow/words), PERYSTYL (ok./c. 30 slow/words), PLANTY (ok./c. 30 slow/words), POMARANCZARNIA (ok./c. 70 slow/words), RABATA (ok./c. 80 slow/words), RUSTYKALNY OGROD (ok./c. 40 slow/words), SADZAWKA (ok./c. 40 slow/words), SOLITER (ok./c. 45 slow/words), SZPALER (ok./c. 60 slow/words), TARAS (ok./c. 30 slow/words), TARASOWY OGROD (ok./c. 60 slow/words), TEATR OGRODOWY (ok./c. 60 slow/words), TRELIAZ (ok./c. 45 slow/words),TRAWNIK (ok./c. 25 slow/words), WIRYDARZ (ok./c. 40 slow/words), WISZACE OGRODY (ok./c. 30 slow/words) [= hasło prawdopodobnie napisane przez G.C./entry most likely written by G.C.], ZWIERZYNIEC (ok./c. 50 slow/words), ZYWOPLOT (ok./c. 50 slow/words) [razem 71 niepodpisanych, krotkich hasel/a total of 70 unsigned short entries]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, Tom/Vol 1-12, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [Autorstwo tych 71 anonimowych haseł jest potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes, Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa NID, Teka/File no. XIX - Gerard Ciolek, Historia i terminologia sztuki ogrodowej, Warszawa.] [status: TMC].

 72. Ciołek, Gerard. 1963a. Rozdz 7. Walory krajobrazowe Polski, s. 43-64 [29 ilustr.] [w:] Lange, Borys and Jerzy Mokrzyński. 1963. Urzadzenia Turystyczne [Tourist facilities]. Warszawa: Arkady. [Chapter 7. The landscape assets of Poland] [status: ZAW] [status: TMC]

 73. Ciołek, Gerard. 1963b. Rozdz. 10. Urzadzenia turystyczne a problemy ochrony krajobrazu, s. 123-136 [33 ilustr.] [w:] Lange, Borys and Jerzy Mokrzyński. 1963. Urzadzenia Turystyczne [Tourist facilities]. Warszawa: Arkady. [Chapter 10. Tourist facilities and the issues of landscape conservancy] [status: TMC].

 74. Ciołek, Gerard.1963c. Chinski styl ogrodowy [Chinese garden style]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 200 slow/words, s. 447-448, Tom/Vol 2, Bli-Deo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [Autorstwo anonimowego hasła potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes, Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa NID, Teka/File no. XIX - Gerard Ciolek, Historia i terminologia sztuki ogrodowej, Warszawa.] [status: TMC].

 75. Ciołek, Gerard.1963d. Etnograficzny park [Open air museum]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 260 slow/words, s. 504, Tom/Vol 3, Dep-Franc, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [Autorstwo anonimowego hasła potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes, Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa NID, Teka/File no. XIX - Gerard Ciolek, Historia i terminologia sztuki ogrodowej, Warszawa.] [status: TMC].

 76. Ciołek, Gerard. 1963e. Fontanna [Fountain]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 430 slow/words, s. 757, Tom/Vol 3, Dep-Franc, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [status: TMC].

 77. Ciołek, Gerard. 1963f. Francuski styl ogrodowy [French garden style]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 460 slow/words, s. 835, Tom/Vol 3, Dep-Franc, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [status: TMC].

 78. Ciołek, Gerard & Zygmunt Novák. 1963. Przyrodnicze i techniczne podstawy ksztaltowania i ochrony krajobrazu. Kraków. ?? str. (jest to ? książka, ? skrypt) [Note: Jankowska (1981:72) provides a different date of publication of the book (? brochure), namely: "1961-1963." - tmc] [Natural and technical bases of the landscape forming and conservancy] [status: JAN1]

 79. Ciołek, Gerard. 1964. Zarys ochrony i ksztaltowania krajobrazu. Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa. Warszawa: Arkady, 55 str. [32 ilustr.] [Note: Jankowska (1981:72) provides an erroneous date of publication of the book, namely: "1974" - tmc] [An outline of principles of landscape formation and conservation] [status: ZAW] [status: HOL]

 80. Ciołek, Gerard. 1965a. Przyroda, osadnictwo i wczesne miasta, Tom 1: s. 11-17. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Nature, settlements and early cities, before 966] [status: TMC].

 81. Ciołek, Gerard. 1965b. Sztuka ogrodowa, Tom 1: s. 60-63. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 966-1240] [status: TMC].

 82. Ciołek, Gerard. 1965c. Sztuka ogrodowa, Tom 1: s. 209-216. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 1240-1520] [status: TMC].

 83. Ciołek, Gerard. 1965d. Sztuka ogrodowa, Tom 2: s. 32-42. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 1500-1630] [status: TMC].

 84. Ciołek, Gerard. 1965e. Budownictwo drewniane, Tom 2: s. 153-157. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 1500-1630] [status: TMC].

 85. Ciołek, Gerard. 1965f. Sztuka ogrodowa, Tom 2: s. 296-312. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 1630-1710] [status: TMC].

 86. Ciołek, Gerard. 1965g. Budownictwo drewniane, Tom 2: s. 378-389. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 1600-1760] [status: TMC].

 87. Ciołek, Gerard. 1965h. Sztuka ogrodowa, Tom 3: s. 31-40. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 1760-1830] [status: TMC].

 88. Ciołek, Gerard. 1965i. Sztuka ogrodowa, Tom 3: s. 171-176. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [The art of gardens, 1830-1890] [status: TMC].

 89. Ciołek, Gerard. 1965j. Sztuka ogrodowa [The art of gardens, 1890-1960], Tom 3: s. 287-291. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [status: TMC].

 90. Ciołek, Gerard. 1965k. Budownictwo drewniane, Tom 3: s. 319-321. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 1890-1960] [status: TMC].

 91. Ciołek, Gerard. 1965l. Islamu ogrody [Islamic gardens]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 190 slow/words, s. 127, Tom/Vol 5, In-Kons, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [status: TMC].

 92. Ciołek, Gerard. 1965m. Japonski styl ogrodowy [Japanese garden style]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 330 slow/words, s. 221-222, Tom/Vol 5, In-Kons, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [status: TMC].

 93. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski. 1965a. Budownictwo, Tom 1: s. 18-25. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Buildings, before 966] [status: TMC].

 94. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski. 1965b. Urbanistyka i ksztalty wsi, Tom 1: s. 52-59. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning and form of villages, 966-1240] [status: TMC].

 95. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski. 1965c. Budownictwo drewniane, Tom 1: s. 97-99. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 966-1240] [status: TMC].

 96. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski. 1965d. Budownictwo drewniane, Tom 1: s. 283-290. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 1240-1520] [status: TMC].

 97. Ciołek, Gerard & Tadeusz Dobrowolski. 1965e. Budownictwo drewniane, Tom 3: s. 78-80. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Timber buildings, 1760-1830] [status: TMC].

 98. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965a. Urbanistyka, Tom 1: s. 200-209. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1240-1520] [status: TMC].

 99. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965b. Urbanistyka, Tom 2: s. 21-31. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1500-1630] [status: TMC].

 100. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965c. Urbanistyka, Tom 2: s. 289-295. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1600-1760] [status: TMC].

 101. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965d. Urbanistyka, Tom 3: s. 23-30. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1760-1830] [status: TMC].

 102. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965e. Urbanistyka, Tom 3: s. 165-170. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1830-1890] [status: TMC].

 103. Tołwinski Tadeusz & Gerard Ciołek. 1965f. Urbanistyka, Tom 3: s. 280-286. [w:] Tadeusz Dobrowolski (red.). 1965. Historia Sztuki Polskiej, 3 tomy. Wydanie drugie przejrzane i uzupelnione [The History of Polish Art, 3 volumes, second edition, revised and extended]. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Town-planning, 1890-1960] [status: TMC].

 104. Ciołek, Gerard. 1965l. Wilanów Anno 1964. [Krótki, bogato ilustrowany artyku#322; nt. parku w Wilanowie]. Poland Illustrated Magazine, nr. 1 (123), January 1965, Warszawa: Polonia Publishing House, ?? str. [A short, amply illustrated article about the Wilanow park.] [status: TMC].

 105. Ciołek, Gerard. 1965m. Obiekty i urzadzenia techniczne [Buildings, structures and technical facilities], s. 568-589. [w:]. Władysław Szafer (ed.). 1965. Ochrona przyrody i jej zasobów. Tom/Vol 1: Problemy i metody. [Conservation of nature and natural resources, vol. 1, Issues and methods]. Polska Akademia Nauk, Zaklad Ochrony Przyrody. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [status: ZAW]

 106. Ciołek, Gerard. 1965n. Planowanie przestrzenne a krajobraz [Regional planning and the landscape], s. 599-604. [w:]. Władysław Szafer (ed.). 1965. Ochrona przyrody i jej zasobów. Tom/Vol 1: Problemy i metody. [Conservation of nature and natural resources, vol. 1, Issues and methods]. Polska Akademia Nauk, Zaklad Ochrony Przyrody. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [status: ZAW]

 107. Ciołek, Gerard. 1965o. Zabytki kultury i sztuki [Cultural and artistic heritage], s. 590-598. [w:]. Władysław Szafer (ed.). 1965. Ochrona przyrody i jej zasobów. Tom/Vol 1: Problemy i metody. [Conservation of nature and natural resources, vol. 1, Issues and methods]. Polska Akademia Nauk, Zaklad Ochrony Przyrody. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [status: ZAW]

 108. Ciołek, Gerard. 1965p. Krajobrazowy styl ogrodowy [Landscape garden style]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 50 slow/words, s. 139, Tom/Vol 6, Kont-Mam, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [Autorstwo anonimowego hasła potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes, Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa NID, Teka/File no. XIX - Gerard Ciolek, Historia i terminologia sztuki ogrodowej, Warszawa.] [status: TMC].

 109. Ciołek, Gerard, Andrzej Liczbiński, Stanisław Miłoszewski. 1965. Z dziejów kartografii ogrodów [From the history of cartography of gardens]; rys., fot. i pomiary S. Miłoszewskiego; 136 str/pages. [photographs, plans], Tom/Vol 3 [w:]. Witold Plapis (ed). 1965-1969. Rejestr ogrodów polskich [A register of Polish gardens]. Materiały i Studia - Międzyuczelniany Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [status: XXX]

 110. Posthumous publications

 111. Ciołek, Gerard. 1966a. Ochrona krajobrazu [Landscape conservancy]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 390 slow/words, s. 115, Tom/Vol 8, Nomo-Polsc, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [status: TMC].

 112. Ciołek, Gerard. 1966b. Ogrodowa sztuka [The art of garden design]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 1470 slow/words, s. 174-177, Tom/Vol 8, Nomo-Polsc, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [status: TMC].

 113. Ciołek, Gerard. 1966c. Naturalistyczny styl ogrodowy [Naturalistic garden style]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 60 slow/words, s. 640, Tom/Vol 7, Man-Nomi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [Autorstwo anonimowego hasła potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes, Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa NID, Teka/File no. XIX - Gerard Ciolek, Historia i terminologia sztuki ogrodowej, Warszawa.] [status: TMC].

 114. Ciołek, Gerard. 1967a. Renesansowy styl ogrodowy [Renaissance garden style]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 270 slow/words, s. 774, Tom/Vol 9, Polska-Robe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [Autorstwo anonimowego hasła potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes, Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa NID, Teka/File no. XIX - Gerard Ciolek, Historia i terminologia sztuki ogrodowej, Warszawa.] [status: TMC].

 115. Ciołek, Gerard. 1967b. Romantyczny styl ogrodowy [Romantic garden style]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 145 slow/words, s. 54, Tom/Vol 10, Robi-Step, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [Autorstwo anonimowego hasła potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes, Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa NID, Teka/File no. XIX - Gerard Ciolek, Historia i terminologia sztuki ogrodowej, Warszawa.] [status: TMC].

 116. Ciołek, Gerard. 1967c. Sentymentalny styl ogrodowy [Sentimental garden style]. [w:] Wielka Encyclopedia Powszechna PWN, haslo/entry ok./approx 150 slow/words, s. 454, Tom/Vol 10, Robi-Step, Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. [Autorstwo anonimowego hasła potwierdzone na podstawie notatek G. Ciołka / the authorship confirmed on the basis of G. Ciołek's working notes, Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa NID, Teka/File no. XIX - Gerard Ciolek, Historia i terminologia sztuki ogrodowej, Warszawa.] [status: TMC].

 117. Ciołek, Gerard. 1968. Ochrona i konserwacja zabytkowych ogrodów i parkow, s. 153-158 [w:] Wojciech Kalinowski & Andrzej Ryszkiewicz (eds.). 1968. Materiały do zagadnień muzealnictwa i konserwatorstwa polskiego w latach 1944-1963 [Materials for the issues of Polish museology and monuments conservation 1944-1963]. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, Tom 23. Warszawa. 186 str. [Protection and conservation of historical gardens and parks] [status: TMC] [vide data in http://pliki.sbp.pl/ac/2569_Por_Bibl_1975_07-08.pdf s.192.

 118. Ciołek, Gerard i Plapis, Witold. 1968. Materiały do słownika tworców ogrodów polskich. Materiały i Studia - Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej. Warszawa: Państwowe Wydawawnictwo Naukowe, 137 str. [Materials for the Lexicon of Designers of Polish Gardens] [status: JAN1]

 119. Zweryfikowana nowo dodana pozycja: "Trawnik"/verified newly added entry "Trawnik" (Lawn)
 120. Ciołek, Gerard. 1969. AHA (ok./c. 38 slow/words), AKWEDUKT (ok./c. 66 slow/words), ALEJA (ok./c. 89 slow/words), ALPINARIUM (ok./c. 37 slow/words), ALTANA (ok./c. 100 slow/words), AMFITEATR (ok./c. 32 slow/words), ARBORETUM (ok./c. 21 slow/words), ARCHITEKTURA OGRODOWA i KRAJOBRAZU (ok./c. 47 slow/words), AVENUE (ok./c. 26 slow/words), BASEN (ok./c. 63 slow/words), BELWEDER (ok./c. 24 slow/words), BERSO (ok./c. 17 slow/words), BINDAZ (ok./c. 24 slow/words), BOSKIET (ok./c. 28 slow/words), BOULINGRIN (ok./c. 29 slow/words), BULWAR (ok./c. 21 slow/words), CZWORKA (ok./c. 18 slow/words), DUKT (ok./c. 23 slow/words), DZIEDZINIEC (ok./c. 116 slow/words), ERMITAZ (ok./c. 58 slow/words), ESPLANADA (ok./c. 13 slow/words), FESTON (ok./c. 53 slow/words), FONTANNA (ok./c. 131 slow/words), GABINET (ok./c. 42 slow/words), GAJ (ok./c. 38 slow/words), GAZON (ok./c. 29 slow/words), GIARDINO SEGRETO (ok./c. 38 slow/words), GLORIETA (ok./c. 25 slow/words), GROTA OGRODOWA (ok./c. 55 slow/words), GRZĘDA (ok./c. 72 slow/words), HOLENDERNIA (ok./c. 45 slow/words), HORTUS CONCLUSUS (ok./c. 46 slow/words), KANAŁ (ok./c. 34 slow/words), KASKADA (ok./c. 45 slow/words), KIOSK (ok./c. 18 slow/words), KLOMB (ok./c. 82 slow/words), KOBIERZEC KWIATOWY (ok./c. 81 slow/words), KOLUMNADA (ok./c. 26 slow/words), KOMPARTYMENT (ok./c. 36 slow/words), KORSO (ok./c. 15 slow/words), KULISA (ok./c. 30 slow/words), KWADRATURA (ok./c. 11 slow/words), KWATERA (ok./c. 68 slow/words), LABIRYNT (ok./c. 50 slow/words), LAKA KWIETNA (ok./c. 38 slow/words), LAPIDARIUM (ok./c. 44 slow/words), OGROD (ok./c. 273 slow/words), PARK (ok./c. 102 slow/words), PARTER (ok./c. 89 slow/words), PAWILON (ok./c. 72 slow/words), PERGOLA (ok./c. 64 slow/words), PERSPEKTYWA OGRODOWA (ok./c. 67 slow/words), PLAC (ok./c. 21 slow/words), PLANTACJE (ok./c. 30 slow/words), POMARANCZARNIA (ok./c. 70 slow/words), PROMENADA (ok./c. 39 slow/words), RABATA (ok./c. 19 slow/words), RAMPA (ok./c. 34 slow/words), ROZARIUM (ok./c. 37 slow/words), SALON OGRODOWY (ok./c. 54 slow/words), SARKOFAG (ok./c. 15 slow/words), SCHODY (ok./c. 16 slow/words), SKANSEN (ok./c. 58 slow/words), SOLITER (ok./c. 27 slow/words), SZPALER (ok./c. 24 slow/words), SZTUKI WODNE (ok./c. 45 slow/words), TARAS (ok./c. 24 slow/words), TRELIAZ (ok./c. 39 slow/words), WEDUTA (ok./c. 32 slow/words), WIRYDARZ (ok./c. 60 slow/words), ZIELNIK (ok./c. 42 slow/words), ZWIERZYNIEC (ok./c. 50 slow/words), [razem 71 niepodpisanych krotkich hasel i 23 ilustr. dotyczace sztuki ogrodowej/71 unsigned entries and 23 drawings and photographs dealing with the art of garden design] [w:] Kozakiewicz, Stefan (red.). Słownik terminologiczny sztuk pięknych [A Dictionary of the Fine Arts Terminology]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [status: TMC]

 121. Ciołek, Gerard [& Janusz Bogdanowski]. 1978. Ogrody polskie. Revised edition of the 1954 publication under the same title. Updated and expanded by Prof. Janusz Bogdanowski]. Warszawa: Arkady, 296 str. [fotogr., plany]. [Gardens of Poland] [status: TMC].

 122. Ciołek, Gerard. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 2 tomy. 210 str. (Tom 1) & 246 str. (Tom 2) ["Regionalism in Polish folk architecture". 1944. Doctoral dissertation completed in Warsaw, March 1944. Drawings, plans, maps]. [status: TMC].

 123. Nowo dodana pozycja/newly added article
 124. Ciołek, Gerard. 2021. Możliwości odbudowy Warszawy zabytkowej [Notatki do odczytu 8 listopada 1944, obóz jeńców wojennych, Stalag XI-B Bergen-Belsen, Niemcy]. s.10-17 [w:] Ciołek, Tadeusz Maciej, 2021. O najwcześniejszym znanym polskim publicznym odczycie z czasów II wojny światowej nt. możliwości i zasad odbudowy Warszawy zabytkowej - 8 listopada 1944, obóz jeńców wojennych, prelekcja Gerarda Ciołka, Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS, Nr 1-3 (52-54), styczeń-grudzień, 2021, s. 71-76. ["Notes for a lecture 'Possibilities for rebuilding of war damaged quarters of historic Warsaw', November 8, 1944, a prisoners of war camp, Stalag XI-B Bergen-Belsen"]. [status: TMC].


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek || Projects by Gerard Ciołek ||

5. Known unpublished scholarly documents by Gerard Ciołek (in chronological order)

  Abbreviations:
  [status: TMC] A reference that has been checked by T.M. Ciołek against the publication/document in question.
  [status: XXX] Bibliographical details yet to be ascertained.

 1. Ciołek, Gerard. n.d.a. Najstarszy plan rezydencji pułaskiej. Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str., A part of the "Puławy" section of the Teki Ciołka/Ciołek Files at the ODZ Archiwum, Warszawa. [status: JAN1]

 2. Ciołek, Gerard. 1934. Neoklasycyzm w Niemczech. Praca seminaryjna na Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej, Politechnika Warszawska. Warszawa, ?? str. [Neoclassicism in Germany]. A Seminar paper at the Dept of Modern Art History, School of Architecture, Warsaw Technical University [status: XXX]

 3. Ciołek, Gerard. 1945a. Tłumaczenie Gustava Adolfa Platz - Zasady kompozycji architektonicznej, Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str. [A translation of a work by Gustav Adolf Platz] [is it Platz's "Die Baukunst der neuesten Zeit, 1927"? - tmc] [status: XXX]

 4. Ciołek, Gerard. 1945b. Tłumaczenie Gustava Adolfa Platz - Elementy tworzenia stylu, Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str. [A translation of a work by Gustav Adolf Platz] [is it Platz's "Die Baukunst der neuesten Zeit, 1927"? - tmc] [status: XXX]

 5. Ciołek, Gerard. 1946-1948. Rejestr ogrodów województwa lubelskiego, Warszawa. Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str., Kept by the Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegatura w Zamościu. [status: JAN1] [Status: MiniGo] Possibly the same manuscript as the Ciołek, Gerard (1948e) below.

 6. Ciołek, Gerard. 1947. Pomniki przyrody, rezerwaty krajobrazowe i zabytkowe ogrody, jako elementy planowania przestrzennego w Polsce. Maszynopis [an unpublished typescript], 22 str. [Monuments of Nature, landscape reservations and historical gardens as elements of spatial planning in Poland]. Archiwum Akt Nowych (AAN), Warszawa. Kolekcja: 2/312/0 Główny Urząd Planowania Przestrzennego w Warszawie, Opracowania własne GUPP, Zbiór nr. 312 Sygnatura nr. 88 [status: TMC]. Być może jest to materiał, który skorygowany i rozszerzony o materiał ilustracyjny zostanie opublikowany w 1948 jako już wymieniony powyżej Ciołek, Gerard (1948c) [Possibly the same manuscript as the Ciołek, Gerard (1948c) above].

 7. Ciołek, Gerard. 1948e. Inwentarz ogrodów zabytkowych wojewodztwa lubelskiego. Oprac. na zlec. Reg. Dyr. Plan. Przestrz. w Lublinie. Warszawa/Kraków. Maszynopis [an unpublished typescript], 60 str. + mapa. [The inventory of historical gardens of Lublin voivodeship] [status: XXX]. Possibly the same manuscript as the Ciołek, Gerard (1946-1948) above.

 8. Ciołek, Gerard. 1951c. "Słownik terminologiczny sztuk plastycznych. Zeszyt dyskusyjny" [The Lexicon of Fine Art Terminology. A discussion paper], Warszawa. [status: JAN1]
  [Najprawdopodobniej jest to szereg haseł dotyczących sztuki ogrodowej, przygotowanych dla, lecz nie wykorzystanych przez/Most likely, several entries dealing with design of gardens, prepared for but not used [w:] Lorentz, Stanislaw (red). 1951. "Słownik historyczny sztuk plastycznych. Zeszyt dyskusyjny wydany z okazji obrad pierwszego Kongresu Nauki Polskiej". Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy PIW. [The Historical Lexicon of Fine Art. A discussion paper published on the occasion of the first Congress of Polish Science and Learning] [status: XXX]

 9. Ciołek, Gerard. 1952. Ogrod w Nieborowie. Warszawa. Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str. [The Nieborow Park]. Most likely it is the first draft of the article published under the same title as Ciolek 1957b [status: XXX]

 10. Ciołek, Gerard. 1953d. Recenzja pracy "Feliks Markowski - Budownictowo Kaszubskie". Zlecenie PAN. Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str. [A publication review]. [Prof. dr inz. arch. Feliks Markowski (1902-1985) był architektem i historykiem architektury. Pracowal wpierw jako Kierownik Katedry Budownictwa Wiejskiego Politechniki Gdańskiej (1945) a nastepnie jako Kierownik Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Gdańskiej - tmc] [status: XXX]

 11. Ciołek, Gerard. 1953e. Recenzja pracy "Stanisław Zareba - Organizacja muzeów skansenowskich". Zlecenie PAN. Maszynopis [an unpublished typescript], ?? str. [A publication review] [status: XXX]

 12. Ciołek, Gerard. 1953f. Woda i urządzenia wodne w kompozycji ogrodowej. Maszynopis, ?? str. [An unpublished typescript: Water and hydraulic devices in design of gardens] [status: XXX]

 13. Ciołek, Gerard. 1953g. Studia do kompleksu zapór wodnych na Dunajcu z punktu widzenia ochrony zabytków i krajobrazu (teksty opisowe, mapy, fotografie i fotomontaze). Maszynopis [An unpublished typescript], ?? str. Archiwum tajne Min. Kult. i Sztuki oraz Min. Energetyki 1953. ?? str. [Studies on the complex of dams on Dunajec river in the light of protection of cultural heritage and the landscape] [status: XXX]

 14. Ciołek, Gerard. 1954e. "Uwagi do studium historyczno-urbanistycznego Mińska (Zagadnienia ogrodowe)." [w:] Lutostańska, Alicja. 1954. Mińsk Mazowiecki. Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Warszawa 1954. Maszynopis w Ośrodku Dokumentacji Zabytkow w Warszawie.
  [G. Ciolek's work is cited on pp. 278-279 in: Grzybkowski, Andrzej & Henryk Siuder. 1987. Palac w Mińsku Mazowieckim (Sendomierzu). Rocznik Mazowiecki, t. 9 (1987), 263-279. Mazowieckie Towarzystwo Naukowe. ISSN: 0080-3529 http://mazowsze.hist.pl/17/Rocznik_Mazowiecki/381/1987/12988/
  A. Lutostańska's work is cited in: Żelazowska, Małgorzata. 2002. Charakterystyka problematyki konserwatorskiej centrum miasta Mińska Mazowieckiego. Rocznik Mińsko Mazowiecki, t. 9 (2002), 5-17. Towarzystwo Przyjaciól Mińska Mazowieckiego. ISSN: 1232-633X http://mazowsze.hist.pl/19/Rocznik_Mińsko_Mazowiecki/450/2002/15651/ [status: XXX]

 15. Ciołek, Gerard. niedatowany [? 1955d] [najprawdopodobniej rok 1955/undated, most likely 1955 - tmc]. Uwagi do programu pracy p.t. "Słownik architektow i planistow ogrodów w Polsce. Warszawa/Kraków. Maszynopis [An unpublished typescript - Comments re. the plan of work on a dictionary of garden architects and planners in Poland], 2 str. [status: TMC].

 16. Ciołek, Gerard. 1958e. Opis projektu szkicowego osrodka turystycznego w Kamiennym Potoku kolo Sopotu. Warszawa 31 lipca 1958. Maszynopis [An unpublished typescript], 4 str. [A description of a draft project for a tourist center in Kamienny Potok, n. Sopot]. Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), Warszawa [status: TMC].

 17. Ciołek, Gerard. 1958f. Ogrody zabytkowe wojewodztwa krakowskiego. Katalog topograficzny ok. 450 pozycji. Zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Warszawa/Kraków. Maszynopis, ?? str. [An unpublished typescript - Historical gardens of Kraków voivodeship. Topographic catalog with ca. 450 items] [status: XXX]

 18. Ciołek, Gerard. 1958g. Projekt uporządkowania i rekonstrukcji parku dworskiego w Modlnicy, 1958, Maszynopis w zbiorach Archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków (PSOZ) w Krakowie. [G. Ciolek's work is cited on pp. 323 in: Majka, Maria. 1995. "Ochrona zabytkowych parków i ogrodów w województwie krakowskim - przykłady realizacji konserwatorskich z lat 1984-1994", Ochrona Zabytków 48/3-4 (190-191), 316-329, 1995. - http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ochrona_Zabytkow/Ochrona_Zabytkow-r1995-t48-n3_4_(190_191)/Ochrona_Zabytkow-r1995-t48-n3_4_(190_191)-s316-329/Ochrona_Zabytkow-r1995-t48-n3_4_(190_191)-s316-329.pdf [status: TMC]

 19. Ciołek, Gerard. 1959. "Projekt Parku Etnograficznego Zakopane - Kuznice", maszynopis, 8 stron. [An unpublished typescript - A programme of an open-air museum (skansen) of the Tatra Mountains folk architecture, 8 pages] The document forms a part of the Muzeum Tatrzanskie - Archiwum, Zakopane. Teczki/Files AR/NO/10 & AR/NO/10/78 - "Zakopane-Kuznice Park Etnograficzny. Założenia Programowe. Oprac. Prof. Dr. Gerard Ciołek, 1959" [status: TMC].

 20. Ciołek, Gerard. 1960 (?). Podhalański park etnograficzny, projekt wstępny z opisem. Maszynopis/typescript ?? str./pages, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), Kraków [an unpublished typescript - The Podhale skansen: a preliminary project with a description] "Projekt przewiduje zagospodarowanie ina cele parku ca 14 ha, na które przeniesiono by około 14 zagród wybranych w oparciu o wytyczne przyjęte przez UNESCO, a mianowicie według kryterium fizjografii terenu, gospodarki ludzkiej, typologii osad i typologii budownictwa" (wg. H. Pieńkowska, 1966, Projektowana sieć parków etnograficznych województwa krakowskiego. „Ochrona Zabytków” 1966, nr 1., s.10)
  [This G. Ciolek's document is listed in: Maria Majka. 1969. Bibliografia parków etnograficznych województwa krakowskiego. “Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego”, Hanna Pieńkowska (red.), Kraków: Wydział Kultury Prezydium WRN w Krakowie: Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zespół Dokumentacji Zabytków, 1969] [status: TMC]

 21. Ciołek, Gerard. 1962a. "Ogrody w Polsce" [Gardens of Poland]. Encyklopedyczne hasło (ok. haslo/entry ok./approx 1400 slow/words) zamówione w 1960 przez redakcję Małej Encyklopedii o Polsce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Planowana encyklopedia nie ukazała się drukiem. Maszynopis/Typescript, w Teka nr. XVI (16), Zbiór archiwalny "Teki Ciołka", Narodowy Instytut Dziedzictwa NID. [status: TMC].

 22. Ciołek, Gerard. 1962b. "Dziennik z podróży do ZSRR 1962/A travelogue of a journey to USSR 1962." 55 A4 pages (16 386 words). A typed transcription by Anna Kalina-Gagnelid, NID, Warszawa of 194 handwritten pages in a G.C's notebook. The travelogue covers a 5 week period (13 May 1962-23 Jun 1962) of travels to Russia, Armenia, Georgia and Ukraine. The itinerary was as follows: Moskwa - 13-19 May (7 days); Leningrad 20-26 May (7 days); Erywan 27-31 May (5 days); Tbilisi 1-4 Jun (4 days); Suchumi 5-7 Jun (3 days); Rica 7-8 Jun (2 days); Gagra 8-9 Jun (2 days); Soczi 9-10 Jun (2 days); Jalta 12-14 Jun (3 days); Bakczyseraj - Simferopol - Odessa - 15 Jun (1 day); Odessa 16-18 Jun (3 days); Kijów 20-22 Jun (3 days); Human 22 Jun (1 day); Lwów 23 Jun (0.5 day); Przemysl 23 Jun (0.5 day). The document forms a part of the Teki Ciolka/The Ciolek Files, Narodowy Instytut Dziedzictwa NID, Teka/File no. XXI, Warszawa. [status: TMC].

 23. Ciołek, Gerard i Barbara Bartkowicz. 1964. Ocena stanu zachowania parku w Pszczynie/Assessment of the state of conservation of the park in Pszczyna. Maszynopis/typecript ?? str./pages, 17/316/0/-/25 w zespole dokumentów/archival collection "Społeczny Komitet Odbudowy Parku w Pszczynie", Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie/ State Archives in Katowice, Pszczyna Branch. Dodatkowe dokumenty: Associated documents:(a). Projekt wstępny rekonstrukcji parku miejskiego w Pszczynie (1963-1964), (b). Kosztorys do projektu wstępnego rekonstrukcji Parku Miejskiego w Pszczynie (1964), (c). Opis techniczny do projektu techniczno-roboczego zagospodarowania Parku Zabytkowego w Pszczynie (1966) - wykonane w Pracowni Katedry Planowania Krajobrazu i Terenów Zielonych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem prof.dra Gerarda Ciołka. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/18816460 [status: TMC].

 

Please advise T. Matthew Ciołek tmciolek@ciolek.com about other relevant publications, as well as missing/erroneous bibliographical details.


|| Biography of Gerard Ciołek || Publications about Gerard Ciołek || Reviews of the 1954 book "Ogrody Polskie" || Newspapers on Gerard Ciołek's work ||
|| Publications by Gerard Ciołek || Unpublished documents by Gerard Ciołek || Projects by Gerard Ciołek ||

the end

Site Meter
visitors to www.ciolek.com since 08 May 1997.

Maintainer: Dr T. Matthew Ciołek tmciolek@ciolek.com

Copyright (c) 2012-present by T. Matthew Ciołek. This Web page may be linked to any other Web pages. Contents may not be altered.

URL http://www.ciolek.com/PEOPLE/ciolek-ga-bibliography.html

[See also: Aboriginal Studies || Asia Search Engines || Buddhist Studies || Ciołek - Research Papers || Global Timeline ||
|| Information Quality || Tibetan Studies || Trade Routes || Zen Buddhism
]